høst 2023
PED-2020 Pedagogiske intervensjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i pedagogikk og valgemne på bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1005 Pedagogisk filosofi, PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser

Innhold

Sentrale temaer i emnet er inkludering og forebygging av utenforskap blant barn og unge. Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever tilhørighet. Dette kan ha store konsekvenser for livene deres, og for deres utdanningsmuligheter, helse, deltakelse i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Det må legges til rette for at barn skal ha mulighet til å oppleve inkludering og mestring både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og gjennom fritidsaktiviteter. Emnet belyser sosialpedagogiske perspektiver på intervensjon og forebyggende arbeid i forhold til barn og ungdom knyttet til oppdragelse og sosialisering. Med utgangspunkt i psykologisk og sosiologisk teori diskuteres hvordan sjansene for en positiv utvikling for den enkelte og felleskapet forbedres gjennom å styrke beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i oppvekstmiljøet.

Anbefalte forkunnskaper

PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1005 Pedagogisk filosofi, PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskaper om pedagogiske intervensjoner og forbyggende arbeid
 • kunnskap om barn og unges utvikling og se dette i sammenheng med pedagogiske intervensjoner og forebygging
 • kjenne til prinsipper og strategier for implementering av pedagogiske intervensjoner
 • oversikt over sentrale instanser i hjelpeapparatet
 • kunnskap om etiske betraktninger knyttet til intervensjoner og forebygging

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kunne reflektere kritisk over pedagogiske intervensjoner og forebyggende arbeid
 • presentere og drøfte ulike former for pedagogiske intervensjoner og forebyggende arbeid
 • lese og fortolke vitenskapelige tekster om intervensjoner

Kompetanse

Studenten kan

 • forstå årsaker for endring og utfall av intervensjoner og forebyggende arbeid
 • reflektere over utfordringer i valg og implementering av pedagogiske intervensjoner.
 • tolke, redegjøre for- og stille spørsmål ved vitenskapelige tekster om pedagogiske intervensjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer og studentaktive læringsformer med aktiv forberedelse og deltakelse av studentene.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.11.2023 09:00 (Utlevering)
21.11.2023 16:00 (Innlevering)
7 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Individuell skriftlig oppgave. Studenten skal lese en selvvalgt fagfellevurdert vitenskapelig artikkel om en pedagogisk intervensjon og gjøre rede for budskapet (ca. 2 sider). Artikkelen skal ikke velges blant obligatorisk pensum på emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-2020
 • Tidligere år og semester for dette emnet