høst 2023
PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer - 10 stp

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til emnet må du ha en av følgende grunnutdanninger:

 • Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i pedagogikk med minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk
 • Allmennlærer- / grunnskolelærerutdanning
 • Praktisk og estetiske lærerutdanning
 • Førskolelærer- / barnehagelærerutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Bachelorgrad eller mastergrad med PPU
 • Bachelor i barnevernspedagogikk
 • Annen pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningene opplistet ovenfor

Søknadskode: 9371.


Innhold

 • Det verdimessige og juridiske grunnlaget for spesialpedagogisk arbeid og det offentlige mandatet, herunder begreper som taushetsplikt, medbestemmelse, foreldreansvar, samtykke, spesialundervisning og tilpasset opplæring.
 • Institusjonell kontekst for spesialpedagogisk arbeid. Hva som karakteriserer spesialpedagogisk praksis i barnehage og skole. Spesialpedagogens etiske ansvar.
 • Utviklings- og læringsteorier og relevante didaktiske modeller. Ulike kognitive lærevansker og konsekvenser for opplæringa.
 • Testprofiler-  hvordan tester er bygd opp, tolkning og mulig tiltaksutforming
 • Forskning om spesialpedagogisk praksis; organisering, arbeidsmetoder og resultater. Herunder betydningen av praktisk-estetiske fag i spesialpedagogisk arbeid.
 • Forholdet mellom spesialpedagogikk og allmenn tilpasset opplæring. Inkluderende læringsmiljø. Faktorer som påvirker læringsmiljø, motivasjon og selvoppfatning hos eleven.
 • Evnerike barn og unge og deres særlige læringsutfordringer.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Elev- og lærerrelasjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • forholdet mellom teorier knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen
 • nye forståelsesformer som kan gi grunnlag for endret didaktisk teori og praksis
 • metoder for kartlegging, planlegging av tiltak og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser (fokus på forståelse av testprofiler)
 • forholdet mellom læringsprogram og elevenes forutsetninger
 • forholdet mellom evnerike barn og unge og den spesialpedagogiske praksisen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser og for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere opplæringspraksis og legge til rette for læring tilpasset barn og unges spesifikke behov, herunder alle barn og unge i opplæring.
 • vise forståelse for hvordan et læringssyn kan komme til uttrykk i praksis
 • planlegge, gjennomføre og vurdere differensiert og tilpasset opplæring for alle barn og unge innenfor rammen av en inkluderende opplæring.

 

Kompetanse

 • Studenten kan innta en kritisk, analytisk tilnærming til institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
 • Studenten kan legge til rette for gode spesialpedagogiske tiltak ut fra en forståelse for barnet og den unges særskilte behov.
 • Studenten har kompetanse på forskning om spesialpedagogisk praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta.  Undervisning består av forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.10.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
Tre refleksjonsnotater Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.
 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3030
 • Tidligere år og semester for dette emnet