høst 2023
PED-6109 Multifunksjonshemming - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen pedagogikk, helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende. Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter enkeltemner masternivå. Fra listen velger du 9371 Enkeltemner på masternivå. I merkndadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emnene du ønsker å søke opptak til. For mer informasjon om hvordan du søker opptak og søknadsfrister, se: Søking og opptak.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Innhold

Multifunksjonshemming er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert til multifunksjonshemming.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til multifunksjonshemming overfor barn og unge i forhold til skole og hjem.

Sentrale tema

 • Begreper og metoder i arbeid med multifunksjonshemming
 • Lov- og regelverk
 • Individuell opplæringsplan/Individuell plan
 • Kommunikasjon og stressmestring
 • Læringsstiler

Hva lærer du

Etter bestått studium/emne skal kandidaten ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om hva multifunksjonshemming er.
 • Inngående kunnskap om individuell plan og rettigheter og tiltaksbeskrivelser.
 • Inngående kunnskap om ulike sider ved kommunikasjon generelt og ASK (alternativ og spesiell kommunikasjon) spesielt.

Ferdigheter:

 • Kan bruke relevant metoder som hjelper barn/unge med multifunksjonshemming til å forholde seg bedre til ulike sosiale settinger og kommunikasjon/ASK.
 • Kan etablere gode rutiner og god oversikt for å fremme læring.
 • Kan forholde seg hensiktsmessig til elevens behov for veiledning/tolking.
 • Kan bruke individuell plan og individuell opplæringsplan for å tilrettelegge individuelle opplegg.
 • Kan anvende digitale verktøy som hjelpe- og læremidler.

Generell kompetanse:

 • Innsikt i de ulike fagetaters ansvar og tilbud.
 • Innsikt i alternative opplæringstilbud og tilpasset opplæring i og utenfor klassens ramme.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil foregå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.

Undervisning

Emne er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à tre dager fordelt på ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer

Studiets læringsaktiviteter er forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at at både undervisning og læring skal være studentaktive. Kandidatens egen erfaringer er en ressurs og vil bli tatt aktiv i bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.10.2023 14:00 (Utlevering)
19.10.2023 14:00 (Innlevering)
14 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte (80%) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent og skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne framstille seg til eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-6109
 • Tidligere år og semester for dette emnet