høst 2023
VID-6086 Engelsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 - 15 stp

Emnetype

Videreutdanning for lærere på lavere nivå. Emnet utgjør første del av studiet engelsk 2 for 5-10 trinn.Søkere må dokumentere:

 • Fullført lærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning eller annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å undervise i 5-10 trinn
 • Fullført engelsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i engelsk

Deltakerne må gjennom studiet være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 5-10 trinn som tillater at de kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på arbeidsforholdet, men dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidskravene.

Søknadsfristen er 01. mars på http://udir.no/videreutdanning (for stipend og vikar-ordning). Søknadsfristen er ca. 15.mai på http://uit.no/evuweb for restplass-søkere. Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet bygger på grunnlaget om språklæring og didaktikk fra Engelsk 1. Studentene presenteres for mer avansert grammatikk og flere temaer i fonetikk, og vil diskutere spørsmål knytta til engelsk som et globalt språk. Emnet tar for seg flere metoder for språklæring, og problemstillinger relatert til det flerspråklige klasserom. Emnet er praksisnært og profesjonsrettet, og tar for seg tilpasset opplæring der det er naturlig. Refleksjon over faget og egen praksis står sentralt. Kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap er viktig som del av emnet. Emnet er knyttet til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om grunnleggende grammatikk og fonetikk utover de første 15 studiepoeng
 • Kunnskap om engelsk som globalt språk og om noen varianter av engelsk
 • Kunnskap om andrespråktilegnelse, språklæring og flerspråklighet
 • Kunnskap om ulike metoder for å lære engelsk, inkl. digitale verktøy og arbeidsmåter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Bruke engelsk sikkert og funksjonelt både muntlig og skriftlig
 • Bruke faglig terminologi
 • Bruke ulike metoder som fremmer språkutvikling
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere, og teoretisk begrunne undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppa
 • Kritisk vurdere egen faglig praksis i forhold til gjeldende læreplan for engelsk

Kompetanse

 • Praktiserer variasjon i undervisningsmetoder som fremmer læring og ivaretar elevgruppas mangfold
 • Reflekterer kritisk over egen praksis i forhold til læreplanverket LK2020, og selvstendig, og sammen med andre, utvikler praksis og legger til rette for elevers faglige og personlige vekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Det vil være en blanding av forelesninger, individuelt arbeid, par- og gruppearbeid. Studentaktivitet står sentralt.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Kommunikasjon og læringsaktiviteter foregår på Canvas før, mellom og etter samlinger. Det er to fysiske samlinger på 7 dager til sammen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.12.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse Godkjent – ikke godkjent
Tekster Godkjent – ikke godkjent
Sammensatt tekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % oppmøte på samlinger
 • To tekster med ulik lengde, maks. 1200 ord
 • En sammensatt/muntlig preget tekst.

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave 2000-2800 ord.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6086
 • Tidligere år og semester for dette emnet