høst 2023
VID-6110 Kunst og håndverk for lærere 1-7 eller 5-10 - Håndverksferdigheter og kunst- og designprosesser - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som tar 30 studiepoeng Kunst og håndverk 1 - 10.

Opptakskrav:

 • Fullført lærerutdanning
 • Tilgang til en klasse eller gruppe av elever er en forutsetning for gjennomføring av ulike praksisoppdrag.

Utgifter i emnet: Materialer og redskapsutgifter må påberegnes og dekkes av deltaker eller skoleeier.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Innholdet i emnet knyttes nært opp til kjerneelementene håndverksferdigheter og kunst- og designprosesser i grunnskolens læreplan for kunst og håndverk (LK20)

Kjerneelementene vil være utgangspunkt både for arbeid med læreplanens tverrfaglige temaer, de grunnleggende ferdighetene, fagteori, fagdidaktikk og for de praktiske oppgavene.

Hovedvekten i studiet er studentenes eget skapende og utforskende arbeid knyttet til ulike temaer, teknikker, materialer, redskaper og visuelle virkemidler. Egne erfaringer og ferdigheter er en absolutt forutsetning for å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisning på ulike nivå i grunnskolen

De praktiske oppgavene vil i hovedsak forutsette arbeid i verksteder for tre og eller metall samt et av de plastiske materialene.

Fagdidaktikk og teori knyttet til grunnskolens læreplan, innhold og arbeidsmåter inngår i studiet.

Sikkerhetsopplæring

Det vil bli gitt opplæring i HMS med spesielt fokus på sikker bruk av relevante større maskiner for trebearbeiding samt miljøvennlige glasurer.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskaper om

 • læreplanens intensjoner og innholdet i emnet med særlig vekt på kjerneelementene håndverksferdigheter samt kunst og designprosesser i kunst og håndverk på 1.-7 eller 5.-10. trinn
 • ulike materialer, teknikker og redskaper innenfor materialene tre, metall eller et plastisk materiale som er relevante for elever på 1.-7. eller 5.-10. trinn i grunnskolen
 • fagets historiske utvikling og fagets innhold og plass i dagens skole
 • de tverrfaglige temaene i læreplanen
 • kreativitet, designprosesser og andre sentrale arbeidsmåter og læringsprosesser i faget
 • grunnleggende kunnskap om sentrale teorier knyttet til barns tredimensjonale formspråk
 • formativ vurdering og veiledning i emnet
 • utstillingsformer og -prinsipper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke tegning som verktøy i skissearbeid, ideutvikling og arbeidstegninger i en designprosess
 • benytte aktuelle materialer, redskaper og håndverksteknikker på en hensiktsmessig og kreativ måte som viser forståelse for enkle formalestetiske prinsipper, funksjon samt ut fra et forbruks- og miljøperspektiv
 • organisere, holde orden og vedlikeholde aktuelle maskiner samt grunnleggende verktøy og utstyr for harde og plastiske materialer.
 • gjennomføre aktuelle sikkerhetsrutiner
 • organisere og lage utstilling av kunst- og håndverksprodukter

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • utrykke egne tanker og ideer gjennom utøvende praktisk skapende arbeid innenfor harde og plastiske materialer
 • beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn, og gi læringsfremmede tilbakemeldinger
 • presentere egne kreative prosesser og produkter i Kunst og håndverk
 • redegjøre for hvordan Kunst og håndverk kan utnyttes i tverrfaglige temaer som til å fremme gjenbruk, omtanke for miljøet og bærekraftig utvikling
 • ivareta HMS i Kunst og håndverk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I undervisningen benyttes det ulike og varierte undervisnings- og arbeidsformer som vil omfatte:

 • Forelesninger
 • Praktiske demonstrasjoner
 • Praktisk, individuelt, skapende arbeid i ulike materialer/teknikker
 • Dokumentasjoner av prosess fra idé til ferdig produkt
 • Produksjon av utstillinger
 • Studie individuelt og i kollokviegrupper av pensumlitteratur og videoer
 • Besvarelse og framlegg av arbeidskrav

I kunst og håndverk har individuelt skapende arbeid i ulike teknikker og materialer en stor plass. Utvikling av praktiske ferdigheter og estetisk bevissthet er avhengig av å gjøre egne erfaringer.

Studiet forutsetter en stor grad av selvstendig praktisk arbeid med tilgang til ulike relevante maskiner, verktøy og utstyr innenfor harde og plastiske materialer som tre, metall eller leire mellom samlingene.

Presentasjoner og utstillinger med dokumentasjoner av prosess fra idé til ferdig produkt vil stå sentralt.

Egne framlegg blant annet i kollokviegrupper på nettmøter vil vektlegges. Studentene skal delta aktivt i diskusjoner i kollokviegruppene.

Opplegget vil bli tilpasset studentenes behov og hvilket trinn de arbeider på i skolen. Ved oppstart vil det være mulig å velge tilholdssted 1.- 7 eller 5.- 10. Både pensum, tema, undervisnings- og praksisoppgaver vil bli knyttet til dette aktuelle valget. Dette omfatter også sammensetning i studie-/kollokviegruppene

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2023 09:00 (Utlevering)
01.12.2023 14:00 (Innlevering)
4/10 5 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 6/10 25 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Utstillingsdeltakelse Godkjent – ikke godkjent
Verkstedorganisering Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på verktøy- og maskinopplæring Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på oppgaveintroduksjoner/materialtekniske innføringer Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltagelse i kollokviegrupper Godkjent – ikke godkjent
80 % deltakelse på 3 fysiske samlinger a 3 dager + 2 nettmøter Godkjent – ikke godkjent
Et fagteoretisk/fagdidaktisk muntlig/visuelt framlegg i gruppe (2-4 studenter) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i kandidatens avsluttende utstilling av egne arbeider produsert i løpet av studiet med logg og portefølje. Eksamen teller 60 %

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6110
 • Tidligere år og semester for dette emnet