vår 2023
AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av utdanning for automasjonsingeniør.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-1002 El.lære og måleteknikk 5 stp

Innhold

INTRODUKSJON/OPPSTART

 • Kort repetisjon av el-lære fra fysikken i vg. skole og fag fra første semester.
 • Størrelser og enheter.
 • Repetisjon - Ohms lov, serie-/ parallellkretser samt energi og effekt.

GRUNNBEGREPER.

 • Definisjoner av ladning, strøm, spenning og resistans.
 • Oppbygging og bruk av ohm-, ampere- og voltmeter.

SERIE- OG PARALLELLKRETSER.

 • Resistanser og spenningskilder i serie og parallell, samt blandet kopling (serie-parallellkretser). Kirchhoffs spennings- og strømlov. Effekt.
 • Resistans i ledere, spennings- og effekttap i ledere.
 • Spenningsdeler og strømdeler. Spennings-/strømkildemodell.
 • Prinsipp/oppbygning og bruk av volt-, ampere- og ohmmeter.

KRETSANALYSE / KRETSTEOREMER:

 • Bruk av Kirchhoffs lover. Superposisjonsprinsippet.
 • Thevenin’s og Norton’s teoremer. Maskelikninger.

KONDENSATORER:

 • Litt om elektriske felt. Kondensatorens oppbygging, egenskap (virkemåte), kapasitans, serie- og parallellkopling, ladningsfordeling.
 • Inn- og utkopling av kondensatorer i likestrøms-kretser med resistans.

MAGNETISME:

 • Magnetiske grunnbegreper.

INDUKTANSER (spoler):

 • Magnetisk induksjon - indusert spenning.
 • Spolens egenskap (virkemåte).
 • Magnetiskfelt omkring strømførendeleder og litt om transformatorprinsippet.
 • Inn- og utkopling av spoler i likestrøms-kretser med resistans.

VEKSELSTRØM

 • Introduksjon (uten bruk av kompleksmetoden).
 • Sinusspenning og strøm. Likeretting, middelverdi og effektivverdi.
 • Vekselstrømkretser (RC-, LC- og RLC-kretser). Reaktans, impedans, spenning, strøm, effekt, faseforskyvning og viserdiagram.
 • Komplekse tall og kompleksmetoden brukt i vekselstrømkretser.
 • Introduksjon serie- og parallellresonans.
 • Introduksjon til elektriske motorer og generatorer.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk.
 • Kunnskap innenfor kjerneområdene el-lære, kretsanalyse og tilhørende teoremer.

Ferdigheter

 • Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer
 • Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger

Generell kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kan kommunisere med andre om problemstillinger omkring ellære og elektriske begreper.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • 24 t Forelesninger
 • 6 t regneøvinger
 • 8t laboratoriearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Regneøvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Regneøvinger
 • To laboratorieøvinger med forarbeid og rapport

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet