vår 2023
AUT-2604 Lineære systemer - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalt forkunnskapskrav: MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører eller tilsvarende


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-2005 Reguleringsteknikk 10 stp
AUT-2603 Reguleringsteknikk 10 stp

Innhold

Dette er et sentralt emne for en automasjonsingeniør der kunnskapene fra realfagsemnene matematikk, fysikk og kjemi integreres med tekniske og analytiske ferdigheter.

 • Matematisk modellering av fysiske systemer.Ulineære systemer og linearisering.
 • Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon. Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Blokkdiagram. Tilstandsrom­modeller.
 • "Standard" transferfunksjoner: Analyse i tidsplan/s-plan/frekvensplan, Ulineære system og linearisering.
 • Eksperimentell modellering
 • Parameterestimering: Minste kvadraters prinsipp. Kurvetilpasning. Modellering basert på observasjoner/logginger. Systemidentifisering med Matlab/Simulink.
 • Frekvensrespons: Definisjon. vs. standard systemer. Asymptotisk frekvensrespons. Bodediagram.
 • Stabilitet, styrbarhet og observerbarhet: Definisjoner. Polplassering vs. Stabilitet, Nyquist. Tilstandsestimering.

Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset og det forventes en del egenlæring i disse verktøyene.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås.
 • Har kunnskap om matematisk modellering basert på fysiske lover og eksperimentell modellering basert på sprangrespons.
 • Dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvens­responser, tilstandsromform og om analyse og modellering av prosesser.
 • Gode kunnskaper om implementering av systemer i Matlab/ Simulink.

Ferdigheter:

 • Kan finne matematisk modell av enkle fysiske systemer.
 • Kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av systemdynamikk.

Generell kompetanse:

 • Forstår den matematiske beskrivelsen av enkel systemdynamikk og anvendelse av matematiske metoder for analyse av dynamiske systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen og eksamen kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

56t forelesning, 28t regneøving, 16t laboratorieoppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte på samtlige lab.-gjennomføringer Godkjent – ikke godkjent
Lab.-rapport på samtlige lab.-gjennomføringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Øvinger
 • Deltakelse på laborstorieoppgaver
 • Labortorierapporter

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet