vår 2023
AUT-2607 Styringsteknikk - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende innføring i programmering

Innhold

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering.

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering.

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram.

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/O-adressering. Task og POU.

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging. Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS.

Strukturert kode: Tilstandsbasert programmering med utgangspunkt i flytskjema/tilstandsdiagram. Strukturerte datatyper. Enumerasjon. Organisering og kall av POUs. Hvordan handtere større applikasjoner. Samhandling mellom PLS-er.

Kommunikasjon: Kommunikasjon mellom PLS-er i nettverk. Ethernet og Modbus TCP. Lagring av logge-data til SD-kort og til database.

GUI: Utvikling av grafisk brukergrensesnitt ved bruk av visualiserings-verktøyet i CODESYS. Konfigurering av innebygd web-server på PLS. Handtere flere vinduer. Pålogging og aksess.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk.
 • Kan det essensielle i standarden IEC61131-3.
 • Har grundige kunnskaper om metodiske fremgangsmåter for design og utvikling av strukturerte PLS-program.
 • Kan flere programmeringsspråk og deres styrker og svakheter.
 • Kan lage GUI i CODESYS/e!Cockpit
 • Kan bruke PLS også til datainnsamling og logging.

Ferdigheter

 • Kan kople opp PLS-er, konfigurere disse, legge til bibliotek og implementere programkode.
 • Kan kople til ulike typer sensorer og aktuatorer.
 • Kan lage programmer for automatisk styring av mindre prosessavsnitt.
 • Kan lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS og logge data til fil.
 • Kan anvende PLS til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette.

Generell kompetanse

 • Er i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring med en tilhørende enkel GUI.
 • Forstår andre anvendelser og muligheter av/med PLS.
 • Vet forskjellen mellom kildekode og maskinkode.
 • Planlegge, strukturere og dokumentere programkode.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil i utgangpunktet foregå på norsk, men dersom utvekslingsstudenter følger emnet, kan forelesningene bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og praktiske øverlser under veiledning på lab. Obligatoriske øvinger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 26.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger i PLS Godkjent – ikke godkjent
Laboppgaver om PLS Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 4 av 5 laboratorieoppgaver
 • 5 av 7 øvinger

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2607
 • Tidligere år og semester for dette emnet