vår 2023
IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1541 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett 10 stp

Innhold

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive grunnleggende teori om motorisk utvikling og læring
 • Forklare motivasjonsteorier og forstå betydningen av læringsklima
 • Drøfte idrettpsykologiske egenskaper og mentale ferdigheter og deres betydning for mestring og prestasjonsutvikling
 • Beskrive og diskutere trenerens ulike roller, oppgaver og funksjoner

 

Ferdigheter

 • Analysere, vurdere og tilrettelegge idrettsaktiviteter ut i fra relevante pedagogiske og psykologiske synspunkter
 • Anvende didaktiske modeller, relevante læringsstrategier, treningsprinsipper og tilsvarende treningsformer i innlærings- og treningssituasjoner
 • Anvende kunnskap innenfor idrettspedagogikk og idrettspsykologi gjennom å utføre muntlige og praktiske presentasjoner

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i og forståelse for kunnskap om psykologisk læringsklima og motivasjon  for å kunne forbedre læring og utvikling innenfor idrett
 • Vise overordnet kunnskap om og innsikt i mentale prosesser som har betydning for prestasjonsutvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er campusovergripende og deler av undervisningen tilrettelegges med nettstøtte. Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte delene eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 22.05.2023 kl. 09:00
Innlevering: 24.05.2023 kl. 13:00
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i undervisning organisert som seminar Godkjent – ikke godkjent
Individuell skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Gruppevis muntlig fremføring av gitt oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar/nettseminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver innen gitte tidsfrister.

1: Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i pensumlitteraturen 

2: Gruppevis muntlig fremføring av gitt oppgave innenfor enten idrettspedagogikk eller idrettspsykologi 


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1141
 • Tidligere år og semester for dette emnet