vår 2023
LER-1000 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for første år i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1020 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid 10 stp
LER-1010 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid 10 stp

Innhold

Lærerrollen og klasseledelse er sentrale tema i emnet. Emnet gir en grunnleggende oversikt over skolens samfunnsmandat i form av opplæringslov og læreplaner. Yrkesetiske og profesjonelle krav til læreren belyses med særlig henblikk på forholdet mellom elev og lærer. Emnet skal også gi studentene grunnleggende kunnskaper om og innsikt i elevene på 1.-7. trinns læring og utvikle studentenes didaktiske kompetanse gjennom å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktivitet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • klasseledelse og lærerrollen, med vekt på barnetrinnet
 • gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • barn og unges læring, med vekt på aldersgruppa 6-13 år
 • didaktikk og didaktisk planlegging av undervisning og læring
 • dramafaglige og estetiske læringsformer
 • lærerrollens yrkesetiske utfordringer
 • den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve klasseledelse på et grunnleggende nivå
 • alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring med utgangspunkt i opplæringslov, gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • anvende dramafaglige og estetiske læringsformer
 • bruke digitale verktøy i undervisning og læring
 • i opplæringen formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydning skolen har i et demokratisk samfunn og den globaliserte verden
 • redegjøre for samt drøfte ulike yrkesetiske utfordringer for en lærer

Kompetanse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende didaktisk kompetanse, med vekt på barnetrinnet
 • ha grunnleggende kompetanse i å bruke opplæringslov, gjeldende læreplaner og andre styringsdokumenter som grunnlag for refleksjon
 • kunne reflektere over egen rolle som student og kommende klasseleder i lys av profesjonsetikk
 • kunne anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg ut fra teori om læring og undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid,

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom bruk av digitale verktøy.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1050), deriblant observasjon av klasseledelse og tilrettelegging for læring.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Mer info om arbeidskrav

 • Mikroundervisning med fokus på formidling i samarbeid med drama
 • Skriftlig gruppeoppgave med utgangspunkt i temaet læring. Besvarelse skal være på ca. 4000 ord.
 • 70 % deltakelse på undervisning

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i et eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen. Eksamen gjennomføres i 2. semester.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet