vår 2023
LER-1312 Naturfag 5-10 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1302 Naturfag 5-10 15 stp

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, fysikk og kjemi. Forskerspire-metodikk står sentralt, gjennom å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Didaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved praktisk undervisning i naturfag.
 • grunnleggende kunnskap om energiformer og energioverføringer.
 • kunnskaper om krefter og bevegelser.
 • grunnleggende kunnskap i astronomi med vekt på solsystemet, stjerner og stjernehimmelen i norsk og samisk tradisjon.
 • grunnleggende kunnskap om bølger og lyd.
 • kunnskap om atommodeller, grunnstoffer og periodesystemet.
 • kunnskap om partikkelmodellen.
 • kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjennskap til de ulike reaksjonstypene.
 • kunnskap om stoffmengde og støkiometriske beregninger i kjemi
 • kunnskap om hverdagsforestillinger i naturfag.
 • kunnskap om integrering av de grunnleggende ferdighetene i naturfag, spesielt lesing, skriving og regning.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre naturfagundervisning i henhold til gjeldende HMS-forskrifter, håndtere enkelt laboratorieutstyr og lage løsninger med gitt konsentrasjon.
 • legge til rette for utforskende undervisning i fysikk- og kjemirelaterte temaer på mellom- og ungdomstrinnet.
 • vurdere elevenes læring i ulike undervisningssituasjoner på mellom- og ungdomstrinnet.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen, spesielt lesing, skriving og regning.

Kompetanse

Studenten skal:

 • ta begrunnede valg til å skape gunstige læringssituasjoner for elevene, blant annet gjennom opplevelser og aktiviteter.
 • vise refleksjonsevne omkring planverk og didaktiske aspekter ved det å undervise i naturfag.
 • bruke elevvurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil arbeide med faglig teori og med praktiske oppgaver som observasjon i felt, datainnsamling, undersøkelser og eksperimenter på laboratoriet. Digitale verktøy og læringsressurser vil ha en viktig plass i emnet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Observasjonsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1312
 • Tidligere år og semester for dette emnet