vår 2023
LER-1354 Kroppsøving fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1350 Kroppsøving fellesemne 15 stp
LER-1350B Kroppsøving fellesemne 15 stp

Innhold

Sentrale fagområder er: Kunnskap om læreplan, fagdidaktikk, tilpasset opplæring, planlegging og vurdering i kroppsøving. Organisering, øving og planlegging av grunnleggende aktivitet og samspill i ulike bevegelsesmiljø.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om læreplanen for kroppsøving
 • kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøving
 • kunnskap om fysisk aktivitet og kroppslig læring
 • kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving for alle barn og ungdom i ulike bevegelsesmiljø
 • anvende ulike læringsformer med vekt på praktisk-didaktisk arbeid
 • beherske et utvalg aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne anvende fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning for alle barn og ungdom
 • kunne anvende praktisk- didaktisk kunnskap i kroppsøvingsfaget
 • kunne tolke, vurdere og reflektere undervisning ut fra læreplanens innhold og mål

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid og selvstudium. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening, egenferdighet og gruppearbeid. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen


Mer info om arbeidskrav

 • 70 % aktiv deltakelse i undervisning.
 • to praktisk-didaktisk oppgave i grupper på ca. 30 minutter med egenferdighet.
 • en individuell fagdidaktisk oppgave (2400 ord).
 • deltagelse på to dagsturer.


Mer info om praktisk eksamen

Praktisk-didaktisk eksamen. Studentene skal levere et skriftlig arbeid på maks 4 sider (1600 ord) som inneholder et undervisningsopplegg (hva - hvordan - hvorfor) med varighet på 2 x 60 minutter, der også teori inngår, samt vurderingskriterier for måloppnåelse til hver time. Det gis 24 timer til forberedelse. Studentene gjennomfører 30 minutter av planlagt undervisningsopplegg, inkludert visning av egenferdighet. I etterkant gjennomføres 20 minutter muntlig eksaminering med spørsmål fra hele pensum.

Studentene er kandidater for hverandre på den praktiske delen av eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1354
 • Tidligere år og semester for dette emnet