vår 2023
LER-1502 Mat og helse 5-10 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

 • Sentralt i emnet inngår helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet
 • Produksjon av internasjonale, moderne og tradisjonelle matretter
 • Kunnskap om sammenhengen mellom barn og unges kosthold og helse

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om matvaremerking, matvarenes næringsinnhold og anvendelsesområder for matvaregruppene
 • kunnskap om nasjonale kostanbefalinger og sentrale styringsdokumenter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ulike matlagingsmetoder og redskaper
 • kan anvende helsemyndighetenes kostråd i tilberedelse og sammensetning av mat og måltider
 • kritisk vurdere kostholdsinformasjon fra ulike kilder
 • anvende digitale verktøy i praktisk og teoretisk arbeid
 • praktisere faget i tråd med lærerplanens intensjoner og innhold.

Kompetanse

 • mat og helse i et helsefremmende og samfunnsaktuelt perspektiv
 • didaktisk gjennomføring av undervisning i mat og helsefaget legitimert og forankret i læreplanens innhold og intensjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Praktisk matfaglig arbeid
 • Studentaktive læringsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Eksamen


Mer info om arbeidskrav

 • 70% obligatorisk deltakelse på all undervisning
 • Utvikle og gjennomføre et didaktisk undervisningsopplegg. Rammer for den skriftlige delen er 4000 ord. Rammer for didaktisk praktisk gjennomføring er satt til 4 undervisningstimer.
 • Det didaktiske undervinsingsopplegget skal være forankret i LK-20 med tverrfaglige temaer Folkehelse, livsmestring og bærekraft. Grunnleggende matfaglige teknikker og grunnleggende ferdigheter skal komme frem.
 • Arbeidskravet må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1502
 • Tidligere år og semester for dette emnet