vår 2023
LER-2202 Matematikk 5-10. Funksjonsanalyse, geometri, tallære og sannsynlighetsregning - 20 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav,anbefalte forkunnskaper:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-2212 Matematikk 5-10. Funksjonsanalyse, geometri, tallære og sannsynlighetsregning 20 stp

Innhold

Emnet inneholder følgende matematiske og didaktiske temaer: funksjonslære, derivasjon, integrasjon, modellering, vurdering, sannsynlighetsregning, programmering, matematikkvansker, bevis og argumentasjon. Dette er en fordypning av noen av temaene i matematikk på 1000-nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte som er delt opp i henhold til kjerneelementene i LK20:

Kunnskaper

Studenten skal ha matematisk og didaktisk kunnskap om:

Modellering og anvendelser

 • ulike funksjonstyper
 • grensebetraktninger, grunnleggende derivasjon og integrasjon
 • normal, binomisk og hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling

Abstraksjon og generalisering

 • læringsprosesser og matematisk begrepsforståelse
 • formalisering og symbolspråk

Utforsking og problemløysing

 • utforskende arbeidsformer i matematikk
 • problemløsing i matematikk
 • algoritmisk tenkning, blokk- og tekstprogrammering

Resonnering og argumentasjon

 • ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer
 • proporsjonal resonnering

Representasjon og kommunikasjon

 • vurdering for læring
 • matematikkvansker, kartlegging og tilpasset undervisning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • relatere det matematikkfaglige innholdet til undervisning på 5-10 trinn
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen praksis
 • analysere og vurdere elevers matematiske kunnskap (knyttet til emnets temaer) som grunnlag for tilrettelegging av undervisning
 • arbeide teoriforankret og systematisk med matematikkvansker, kartlegging og tilpasset opplæring
 • formulere og løse matematiske problemer ved bruk av både tekst- og blokkprogrammering

Kompetanse

Studenten skal ha kompetanse i å:

 • bruke ulike undervisnings- og vurderingsformer
 • vurdere elevers matematiske argumentasjon
 • gjøre bruk av ulike representasjonsformer i matematikk
 • utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved hjelp av programmering

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i de matematiske temaene, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i den matematiske kunnskapen. Samtidig skal de matematiske emnene relateres til ungdomsskolematematikken som en basis for elevenes videre læring og virke. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og arbeidsformer som f. eks individuelt arbeid og gruppearbeid. Utforskende og kreative arbeidsformer vil bli vektlagt.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis:

Se egen praksisplan.


Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en innlevering med respons fra medstudenter knyttet til matematiske tema fra emnet
 • en innlevering med respons fra medstudenter knyttet til

matematikkdidaktiske tema

 • gjøre rede for og vurdere matematisk argumentasjon med respons fra

medstudenter


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2202
 • Tidligere år og semester for dette emnet