vår 2023
LER-2352 Kroppsøving 5-10 - 20 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Sentrale fagområder er: Kropp, kultur, helse, fagdidaktikk og forskningsbasert kompetanse.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • praktisk aktivitet, teori og forskning om kroppsøvingsfaget
 • kroppsøving og kroppslig læring i et tverrfaglig perspektiv
 • kroppsøvingslærerrollen i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • videreutvikle egne fagdidaktiske ferdigheter innen utvalgte aktiviteter
 • planlegge og vurdere fagdidaktiske problemstillinger samt anvende relevant teori og forskning for å tilrettelegge undervisning i kroppsøving
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving.

Kompetanse

 • kunne tolke og anvende forskningsbasert litteratur og dokumentasjon knyttet opp mot planlegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøving
 • kunne reflektere kritisk rundt kroppsøvingsfaget, livslang bevegelsesglede, samt kulturelle endringer i lys av samfunnsutviklingen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid i ulike læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Det gjennomføre en vintertur. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening og videreutvikling av egenferdighet. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 23.05.2023 09:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Selvvalgt fagdidaktisk praktisk og teoretisk opplegg Godkjent – ikke godkjent
Fagtekst om kroppsøving Godkjent – ikke godkjent
Praktisk-didaktisk oppgave Godkjent – ikke godkjent
Vintertur med en skriftlig gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
PBL fremlegg i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % aktiv deltakelse på undervisning
 • individuell vitenskapelig fagtekst (ca 3500 ord) om kroppsøvingsfaget
 • en PBL fremlegg om lærerrollen i kroppsøvingsfaget med obligatorisk veiledning
 • en praktisk-didaktisk oppgave på ca. 30 min. med krav til egenferdighet
 • et selvvalgt fagdidaktisk praktisk og teoretisk opplegg på ca 60 min
 • deltakelse på vintertur med en skriftlig gruppeoppgave (1600 ord)

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter. Eksamen består av et framlegg av individuell skriftlig vitenskapelig fagtekst med spørsmål til videre diskusjon på 5 min. 25 minutter til diskusjon og spørsmål fra hele pensum.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2352
 • Tidligere år og semester for dette emnet