vår 2023
PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Opptakskrav

PFF-1020 samt PFF-1015 må være fullført og bestått. I tillegg til minimum 60 stp fagstudier

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Innhold

I praksisopplæringen vil studentene delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over erfaringer fra utvalgte sekvenser av undervisning. En viktig del av studentens profesjonsutvikling i praksis er å observere lærerens didaktiske klasseledelse. Studenten skal i tillegg fokusere på lærerens etiske ansvar.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • erfaringsbasert kunnskap knyttet til planlegging, gjennomføring og refleksjon med hensyn til undervisning
 • kunnskap om lærerens etiske ansvar
 • erfaringsbasert kunnskap om klasseledelse, med vekt på didaktisk klasseledelse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon av en hel eller deler av en undervisningsøkt
 • identifisere profesjonsetiske utfordringer
 • reflektere sammen med praksislærer om didaktisk klasseledelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet profesjonsutdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i vårsemesteret og den gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse samt innfridd alle krav i praksisen Godkjent – ikke godkjent
Deltatt på seminar før og etter praksis Godkjent – ikke godkjent
Rapport om undervisning og planarbeid i fag Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan vurderes;

 • deltatt på seminar før og etter praksis

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som vurderes til ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.


Kontinuasjonseksamen

En student som vurderes til ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-1016
 • Tidligere år og semester for dette emnet