vår 2023
PFF-3021 Samfunnsfagsdidaktikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på i lektorutdanning 8-13 som har sosiologi som fag 1 eller 2 og studenter med samfunnsfag som fag 2.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2021 Samfunnsfagsdidaktikk

Innhold

I emnet skal studenten videreutvikle sin fagdidaktiske kunnskap og bygge på kunnskaper studenten har tilegnet seg både i samfunnsfagsdidaktikk og disiplinfaget. Emnet vil ha et hovedfokus på følgende tema:

 • Læringsstrategi og varierte arbeidsmetoder, også tilknyttet grunnleggende ferdigheter
 • IKT i klasserommet med fokus på integrasjon av ny teknologi for å styrke medborgerskapet
 • Medborgerskapsbegrepet og demokrati
 • Subjektivitet i faget, også tilknyttet vurdering
 • Konfliktfylte tematikker i faget, også i tilknytning læreplan
 • Faget i det mangfoldige samfunnet, med særlig vekt på det samiske
 • "Sammenhenger" i lærerplanene (samfunnsvitenskapelige metoder)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget
 • medborgerskapsbegrepet og demokrati som sentrale element i faget
 • viktigheten av å integrere IKT og ny teknologi for å styrke medborgerskapet og demokratiopplæringen
 • bevissthet om subjektiviteten i faget
 • konfliktfylte aspekter ved faget
 • mangfold i klasserommet og faget
 • inngående kunnskaper om samfunnsvitenskapelige metoder i undervisningen og egen praksis

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere samfunnsfagsundervisning med utgangspunkt i ulike læringsstrategier og arbeidsmetoder
 • være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med mål om å styrke elevers forståelse for medborgerskap og demokrati
 • benytte seg av relevant IKT-verktøy i sin planlegging og gjennomføring av undervisning for å nå faglige mål
 • være bevisst på egen subjektivitet og subjektiviteten i faget
 • ha et reflektert forhold til konfliktområder i faget og evne å drøfte hvordan det kan prege undervisningen
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i et mangfoldig klasserom, og kunne drøfte fordeler og utfordringer knyttet til en slik undervisning
 • analysere og drøfte forholdet mellom læremidlers majoritetsfremstilling kontra minoritetsfremstilling
 • anvende ulike samfunnsvitenskapelige metoder i egen undervisning samt kunne samle inn data til egen FoU virksomhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • delta aktivt med presentasjon og kommentarer på gruppeveiledning
 • møte til oppsatt veiledning
 • obligatorisk deltakelse i 80 % av undervisningen i emnet
 • bestått praksis 4. studieår

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

Eksamen består av:

Planlegg et undervisningsopplegg basert på omvendt undervisning/flipped classroom.

Lag en «flipp» på 5-7 min som et undervisningsopplegg innenfor et av skolefagene innenfor samfunnsfag. Den leveres inn sammen med en skriftlig oppgave på 2400-2600 ord, hvor det forklares hva undervisningopplegget/-aktiviteten vil være i selve økten, samt en drøfting knyttet til fordeler og ulemper med opplegget.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.05.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon og aktiv ved gruppeveiledning Godkjent – ikke godkjent
Veiledning Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakesle på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Praksis 4. studieår Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Delta aktivt med presentasjon og kommentarer på gruppeveiledning
 • Obligatorisk deltakelse
 • Bestått praksis 4.studieår


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3021
 • Tidligere år og semester for dette emnet