vår 2023
PFF-3024 Religionsdidaktikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning 8-13 som tar religionsvitenskap som fag 1 eller 2.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2024 Religionsdidaktikk

Innhold

Emnet bygger videre på emnet PFF-2024 Religionsdidaktikk og gir en dypere innsikt i religionsdidaktikk. I dette emnet knyttes religionsundervisning i skolen og religionsdidaktikk til offentlige og politiske debatter, og til media og populærkultur som premissgivere for hvordan fagene forstås som kunnskaps- og/eller dannelsesfag. Emnet gir også innsikt i debatter om ulike forventinger og funksjoner som tilskrives religionsfaget i skolen. I forlengelse av dette tematiseres også konfliktperspektiver og religionskritikk i religionsundervisningen. Det legges også vekt på en drøfting av rollen som religionslærer, samt et komparativt internasjonalt utblikk på ulike modeller for religionsundervisning i andre land. Emnet legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt teoretisk og praktisk problemløsing.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om nyere teoriutvikling i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, herunder hvordan offentlig debatt, media og populærkultur setter premisser for religionsundervisningen i skolen
 • inngående kunnskap religionsfagenes historie og forventninger og funksjoner som har vært tilskrevet religionsfagene i fortid og nåtid, herunder forståelser av fagene som dannelsesfag
 • avansert religionsfagene i skolen, og kan anvende denne kunnskapen til en profesjonsetisk refleksjon om religionslærerrollen i lys av religionsvitenskapelig teori
 • inngående kunnskap om mangfold, samisk innhold og urfolkstematikk i læreplanene for religionsfagene.
 • kunnskap ulike modeller for religionsundervisning i en internasjonal sammenheng
 • kunnskap om bruk av læringsteknologi, IKT og dataspill i religionsundervisningen i skolen
 • inngående kunnskap konfliktperspektiver og religionskritikk og kan knytte de til religionsdidaktiske problemstillinger
 • kunnskap religionsdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kan analysere hvordan offentlig debatt, media, populærkultur og læringsteknologi setter premisser for religionsundervisningen i skolen, og anvende dette i teoretiske refleksjoner over praksiserfaringer
 • anvende og analysere hvordan offentlig debatt, ulike arbeidsmåter og læringsteknologi i skolen påvirker lærerrollen i religionsfaget
 • analysere og drøfte samisk innhold i religionsfagene med henblikk på representasjon av religion og kultur i læreplaner og læremateriell
 • drøfte trekk ved utviklingen av religionsfaget i Norge i et komparativt internasjonalt perspektiv, med henblikk på analysere ulike funksjoner og forventninger som knyttes til religionsfag i skolen
 • analysere og anvende konfliktperspektiver og ulike former for religionskritikk som didaktisk grep i refleksjon over undervisning
 • kritisk drøfte religionsdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid, samt kunne formulere, gjennomføre og evaluere egne prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Respons Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på undervisningen Godkjent – ikke godkjent
Praksis 4. studieår Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • muntlig presentasjon (10-15 min) av undervisningseksempel fra praksis, og kunne reflektere over dette i lys av religionsdidaktisk teori
 • respons (5-10 min) på en medstudents presentasjon av undervisningseksempel med grunnlag i religionsdidaktisk teori og erfaringer
 • obligatorisk deltakelse i 80 % av undervisningen i emnet
 • bestått praksis 4. studieår

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen (varighet: cirka 30 minutter) med 48 timers forberedelsestid over oppgitt problemstilling. De 10 første minuttene bruker studenten på å presentere sitt svar på den oppgitte problemstillingen. Presentasjonen angir et utgangspunkt for den videre muntlige eksaminasjonen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3024
 • Tidligere år og semester for dette emnet