vår 2023
TEK-2501 Ingeniørmekanikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører


Innhold

Statikk: Kraft og motkraft, indre og ytre krefter. Resultanten av plant kraftsystem. Dekomponering. Kraftpar og momentteoremet. Likevektlikningene. Fordelte laster. Opplagring. Partikkelmodellen, fritt-legeme-diagram. Sammensatte konstruksjoner med ledd og stive forbindelser, statisk bestemthet, fagverk og aksialstaven. Snittkrefter. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Tyngdepunkt.

Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Strekkprøving. Første ordens bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Flategeometri, herunder arealsenter, arealmoment, annet arealmoment, elastisk og plastisk tverrsnittsmodul. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning. Utbøyningsformler. Elastisk knekking. Torsjon. Skjærspenningsformelen. Transformasjon av plan spenningstilstand med Mohrs sirkel. Tresca og Mises flytkriterier.


Anbefalte forkunnskaper

TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Forstår begrepene kraft, kraftpar, resultant og statisk likevekt, kraft/motkraft og indre/ytre krefter.
 • Er kjent med elementær bjelketeori.
 • Forstår hvordan ytre krefter påvirker en konstruksjon
 • Er kjent med materialspenninger og mekaniske materialegenskaper

Ferdigheter

 • Kan anvende prinsippene for statiske likevekt for å bestemme ukjente kraftstørrelser på virkelige konstruksjoner
 • Er i stand til å finne dimensjonerende snittkrefter og beregne tilhørende materialspenninger.
 • Kan dimensjonere enkle konstruksjoner i forhold til materialstyrke, deformasjoner og stabilitet.

Kompetanse

 • Innsikt i hvordan man bestemmer ukjente kraftstørrelser i statisk bestemte kraftsystemer.
 • Forstår hvilke forhold som bidrar til å gi styrke til en konstruksjon.
 • Forstå hvordan ulike konstruksjonselementer fungerer og hvordan disse kan modelleres og dimensjoneres.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvingstimer, obligatoriske regneøvinger og strekkprøveforsøk.

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

 • 5 av 6 regneøvinger
 • Strekkprøveforsøk med laboratorierapport. Forsøket kan utføres på lab eller digitalt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-2501
 • Tidligere år og semester for dette emnet