høst 2022
MUS-1608 Musikalsk praksis, kultur og samfunn i historisk perspektiv - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-1608 Musikkhistorie og musikkanalyse 2 5 stp

Innhold

Emnet fokuserer på utvalgte temaer som til sammen vil utdype og gi forståelse av musikkens rolle i samfunnet i historiske, kulturelle og etiske kontekster, samt akademisk tenking og skriving. Temaene hentes fra både klassisk og rytmisk sjanger og blir valgt ut ifra aktuelle forhold, skolens øvrige aktiviteter og prosjekter.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • kan reflektere rundt og begrunne egen kunstneriske praksis i historiske, kulturelle og sosiale kontekster
 • kan beskrive sammenhengen mellom kulturelle perspektiver og utøvingspraksiser ved bruk av sentrale teorier som forklarer musikalsk praksis i kultur og samfunn

Ferdigheter

 • kan reflektere kritisk og kunnskapsbasert om musikalsk praksis i lys av samfunnsendringer og historie

Generell kompetanse

 • kan dokumentere bred forståelse av musikk i et historisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv kan lytte, tenke, skrive, og lese kritisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises over ett semester, med ukentlig undervisning organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner.

Undervisnings- og arbeidsformer som benyttes i emnet: forelesninger, seminarer, selvstudium, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner, praktisk utøving og individuell veiledning.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 02.12.2022 kl. 14:00 2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse i undervisningen Godkjent – ikke godkjent
En skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
En muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% obligatorisk deltagelse i undervisningen
 • En skriftlig oppgave
 • En muntlig presentasjon

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MUS-1608
 • Tidligere år og semester for dette emnet