høst 2022
ARK-1016 Fra utgravning til museum - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreingsfristen det aktuelle semesteret.


Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav er fullført eksamen i ARK-1021 eller tilsvarende. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1021 Arkeologisk utgravningeller ARK-1011 Arkeologi feltkurs. Utgraving

Innhold

Hva skjer fra en utgravning er ferdig til funnene blir magasinert på museum? Forestill deg at du kommer tilbake fra en utgravning med alle funnene. Disse må tas hand om, slik at de kan magasineres på forsvarlig vis for ettertiden til bruk i forskning, undervisning og formidling. Denne fasen kaller vi arkeologer etterbearbeidning og katalogisering.

Funnene må sorteres, rengjøres, klassifiseres og påføres museumsnummer og gjenstandsnummer. Etterpå må de innføres i database og denne kvalitetssikres. Når man har kommet så langt, har ansvarlig for utgravningen alt gjort seg opp en mening om hvilke prøver som skal dateres eller brukes til f.eks. fosfatanalyse, sporstoffbestemmelser eller aDNA-analyser og disse prøvene må forberedes og det må utarbeides søknadsskjema til gjeldende laboratorier. Fra utgravningen foreligger imidlertid også annen dokumentasjon i form av profil- og flatetegninger enten på papir eller i elektronisk format og disse må redigeres, nummereres og klargjøres til rapporten. På samme vis må fotoer redigeres, påføres nummer og tittel og legges inn i fotodatabase.

Emnet dekker følgende temaer:

 • Sortering og rengjøring av funn
 • Klassifisering og nummerering av funn.
 • Klargjøring av naturvitenskapelige prøver
 • Innføring i database, kvalitetskontroll og redigering
 • Utsortering av trekull til datering og utarbeidelse av søknadskjema
 • Redigering av tegninger til rapport
 • Redigering av fotoer til bildearkiv og rapport.
 • Skriving av rapport

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse og kunnskap om etterbearbeidning og katalogisering av funn
 • grunnleggende kunnskap om hvordan funn klassifiseres, nummereres og innføres i database
 • grunnleggende forståelse og kunnskap om hvordan materiale utvelges og forberedes til naturvitenskapelige analyser
 • grunnleggende forståelse og kunnskap om handtering av tegninger
 • grunnleggende forståelse og kunnskap om handtering av fotodokumentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • etterbearbeide og katalogisere arkeologisk materiale på grunnleggende nivå
 • bistå i rutinemessig etterbearbeidning og katalogisering under kvalifisert oppsyn

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen løper over til sammen 6 dager fordelt over semesteret.  Hver praksisdag innledes med korte introduksjoner som gir innføring i de metodiske og teoretiske overveielser for valgene i etterarbeidsfasen. Resten av dagen (3-5 timer pr gang) utgjøres av praktiske øvelser på laboratorium hvor et materiale fra en arkeologisk utgravning ferdigstilles til overlevering til museum.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.10.2022 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må delta i seks arbeidsintensive øvelser på laboratoriet.

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1016
 • Tidligere år og semester for dette emnet