høst 2022
AUT-2501 Elektronikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-2006 Elektronikk 10 stp

Innhold

 • Grunnbegreper, lover og teoremer
 • Signaler, forsterkning av signaler og frekvensrespons
 • Operasjonsforsterkeren og tilbakekobling
 • Halvledere, dioder, bipolare transistorer, felteffekttransistorer
 • Transistorkretser, forsterkerkretser med forspenningsnettverk, ekvivalentkretser og småsignalanalyse
 • Boolsk algebra, logiske porter og funksjoner
 • Logiske kretser, aritmetiske kretser, kodere/dekodere, A/D og D/A omformere
 • Bruk av dataprogrammer for kretsskjema, simulering og utlegging
 • Bygging av enkle elektroniske kretser

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 El.lære og måleteknikk, AUT-2506 El.lære og måleteknikk

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 •  Har grunnleggende kunnskaper innenfor analog og digital elektronikk.
 •  Har dybdekunnskap innenfor kjerneområdene, kretsanalyse, samt utvalgte områder innen analog og digital elektronikk.

Ferdigheter:

 •  Kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer.
 •  Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger
 •  Kan bruke dataverktøy for design, analyse og utlegg.
 • Kan designe og analysere enkle elektroniske kretser manuelt og ved simuleringer, samt bygge slike kretser.

Generell kompetanse:

 •  Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, og anvendelse av teori og metoder
 • Kan kommunisere med andre om elektronikk og relaterte emner.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i automasjonsstudiet og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • 48 t Forelesninger, 12 t regneøvinger, simuleringer,
 • 15 t laboratoriearbeid

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 24.11.2022 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 •  4 av 5 obligatoriske øvinger
 •  Godkjent deltakelse i 4 av 5 laboratorieøvinger inkl. godkjente laboratorierapporter

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2501
 • Tidligere år og semester for dette emnet