høst 2022
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp

Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • ha kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder
 • ha forståelse for at problemstilling legger føring på valg av metodisk tilnærming
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og databehandling
 • ha kunnskap om ulike måter å tilnærme seg kvalitative data

Ferdigheter:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • behersker både kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet
 • behersker relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • behersker grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
 • kan grunnleggende sannsynlighetsregning
 • kan gjennomføre sentrale parametriske og ikke-parametriske hypotesetester
 • kan gjennomføre analyse av lineære sammenhenger
 • kan presentere funn fra analyse av empiriske data på en vitenskapelig måte

Kompetanse:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • være i stand til å utforme problemstillinger som lar seg løse ved hjelp av vitenskapelige metoder
 • kunne anvende sine metodekunnskap til å gi svar på problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative området, på en vitenskapelig måte
 • være i stand til å vurdere kvaliteten på en vitenskapelig studie
 • beherske et eller flere dataverktøy for analyse av kvantitative data

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og/eller sosiale medier, med fokus på interaksjon.

Eksamen avholdes høstesemesteret ved campus i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 09.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av obligatoriske innleveringsoppgaver basert på problemstillinger knyttet til pensum.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen i høstsemesteret. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres tidlig i vårsemesteret i Tromsø, Harstad, Narvik, og Alta 
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2011NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet