høst 2022
BED-2059 Arbeidspsykologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Kurset skal gi en innføring i faget organisasjonspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt mennesker i arbeidslivet. Sentrale tema i kurset vil være produktive organisasjoner, organisasjonsutvikling, og personalutvikling. I tillegg vil det legges vekt på det individuelle aspektet gjennom fokus på arbeidsrelatert stress (utbrenthet), jobbtrivsel, og jobbmotivasjon. Kurset vil også ta for seg arbeidsmiljø, teamarbeid og teamutvikling, samt arbeidsmiljølovens regulering av arbeidstaker/givers rettigheter og plikter.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha nådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Kunne gjøre rede for grunnleggende teorier om mennesker i organisasjoner og arbeid.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner produktive organisasjoner.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om det norske arbeidsliv.
 • Kunne gjøre rede for psykologiske teorier om arbeidsmotivasjon, arbeids og helse, ledelse, gruppe og team, og endring og omstilling.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke arbeidsmiljøloven til å forstå hvilke rettigheter og plikter de ulike parter i arbeidslivet har.
 • Kunne vurdere vitenskapeligheten i tiltak og tjenester som tilbys innen fagfeltet.
 • Evne til å reflektere over hvilke utfordringer som kjennetegner det norske arbeidslivet.
 • Evne til å diskutere produktive og destruktive faktorer i organisasjoner.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne anvende organisasjonspsykologiske teorier til å reflektere over organisasjoners påvirkning på menneskers liv.
 • Studentene skal kunne analysere praktiske situasjoner i lys av eksisterende teorier og forskning.
 • Studentene skal kunne redegjøre for arbeidets positive og negative påvirkninger på mennesker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tradisjonelle forelesninger, arbeidsseminarer og praktiske øvelser.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell refleksjonsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Individuell oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2059
 • Tidligere år og semester for dette emnet