høst 2022
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder - 10 stp

Sist endret: 30.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3050 Forbrukeratferd og sisteleddsmarkedsføring 8 stp
BED-3003 Konsumentatferd 10 stp

Innhold

Økonomisk psykologi og konsumentatferd er et fagområde som beskriver, forklarer og analyser faktorer som påvirker kjøpstilknyttede vurderinger (kvalitet), opplevelser (tilfredshet), beslutninger (valg) og handlinger (atferd/lojalitet) hos individer og familier. Kurset skal gi innsikt i hvordan forbrukeropplevelser, beslutninger og lojalitet varierer ut i fra både individuelle, sosiale, økonomiske og andre omgivelses-forhold. Det vil også bli lagt vekt på å forklare hvilke elementer markedsføringen kan anvende for å tilfredsstille og påvirke forbrukere og familier gjennom generelle eller spesielle markedsføringstiltak som produkt- og merkevareutvikling, prissetting, utsalgssted / plass, promosjon, samt personell-forhold.

Hva lærer du

Mål

Kurset gir en innføring i hvordan begreper, teorier og modeller kan benyttes til å forklare og forstå konsumentatferd i nasjonale og internasjonale markeder. De teorier og begreper som drøftes er også sentrale i å forstå og forklare generell individuell- og gruppeatferd innen økonomi- og administrasjonsfag (adferdsøkonomi).

 

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kandidaten skal ha avansert kunnskap og forståelse av sentrale begreper, teorier og modeller som benyttes til å forklare og analysere kjøpstilknyttede vurderinger, beslutninger, opplevelser og handlinger hos individer (kunder / forbrukere). Kurset skal gi innsikt i hvordan forbrukernes respons og handlingsmønster varierer ut i fra individuelle, sosiale, økonomiske, sosiale og andre sentrale omgivelsesforhold. Avansert kunnskap innebærer at kandidaten skal ha generelle forståelse av hvordan begreper, teorier og modeller operasjonaliseres / måles (e.g., begrepsvaliditet) som grunnlag for kvantitativ analyse gjennom empiriske spørreundersøkelser.

 

Kandidaten skal lære seg nødvendige ferdigheter som ligger til grunn for å kunne identifisere, vurdere og analysere sentrale begreper og relasjoner (teorier / modeller) innen økonomisk psykologi / forbrukeratferd. Studentene skal også kunne anvende begreper og teorier i en egen selvstendig og avgrenset forskningsbasert semesteroppgave (proposal). Dette innebærer at de skal kunne begrunne relevans / praktisk nytteverdi og formulere problemstilling (er). Videre skal de vurdere og velge relevant faglig tilnærming, teori og begrepsmodell for å fremme forslag til empirisk analyse av sitt tema. I dette arbeidet skal kandidaten finne frem til relevant forskningslitteratur, samt anvende dette gjennom en analytisk fremstilling / argumentasjon i semesteroppgaven. Emnet legger ikke vekt på ulike metodiske tilnærminger og vil ikke stille krav om innsamling av egne data i oppgaven.

 

Kompetansemålet med dette emnet er at kandidaten skal få en generell, dypere og mer avansert forståelse for sentrale psykologiske begreper og prosesser som påvirker individer / forbrukere på tvers av produkter, tjenester, situasjoner og forbrukermarkeder (segmenter). På denne måten kan de enklere anvende det de har lært på nye faglige tema, nye problemstillinger, nye anvendelsesmuligheter og i flere arbeidssituasjoner. Emnet vil spesielt legge vekt på at kandidaten kan forstå, foreslå og formidle relevante analyser som kan brukes til å utvikle forbrukerrelaterte markedsstrategier; innen produkt og merkevareutvikling, markedskommunikasjon, prissetting, valg av salgskanal og servicetiltak, samt hvordan bygge og videreutvikle kundetilfredshet og lojalitet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 6/10 4 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatoriske arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: Sammendrag av vitenskapelig artikkel + muntlig presentasjon.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave som leveres i grupper.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen på den 4 timers skriftlig skoleksamen. Denne delen vil sammen med den tidligere innleverte semesteroppgaven utgjøre karakteren.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-3003