høst 2022
BLU-2015 Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen - 30 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist for videreutdanningsstudenter: 1. juni via lokalt opptak på enkeltemner, søknadskode 5001. Emnekode BLU-2015 må oppgis i kommentarfeltet.

Emnetype

Emnet er fordypningsemne i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan tas som videreutdanning.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. For studenter som tar emnet som videreutdanning må en av følgende grunnutdanninger være fullført: barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, praktisk-estetisk lærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller bachelorgrad i barnevern.

Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner/studieprogram i barnehagelærerutdanning kan søke om å få ta emnet som fordypningsemne i barnehagelærerutdanning i henhold til progresjonskrav gitt i studieplanen.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-2205 Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen 30 stp
BLU-2235 Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen 30 stp

Innhold

Helsefremmende folkehelsearbeid med fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Studentene vil få teoretisk og praktisk grunnlag i å planlegge, lede og vurdere helsefremmende arbeid i barnehagen.

Praksis inngår som en integrert del av emnet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis. For videreutdanningsstudenter gjelder ikke krav om praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • helsemyndighetens anbefalinger knyttet til fysisk aktivitet og kosthold i tråd med rammeplan for barnehagen
 • forskningsbasert sammenheng mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse for å utvikle matglede og sunne helsevaner
 • tilrettelegging for kosthold og fysisk aktivitet for barn i vekst og utvikling
 • daglig fysisk aktivitet som fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre, lede og vurdere fysisk aktivitet og kosthold for barn i samarbeid med ansatte i barnehagen
 • reflektere over og lede helsefremmende og didaktisk arbeid knyttet til fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
 • observere og dokumentere barns fysiske aktivitet og kosthold relatert til relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender forskningsbasert kunnskap om barns fysiske aktivitet og kosthold for barn
 • planlegger, gjennomfører, leder og vurderer fysisk aktivitet og kosthold for barn i barnehagen
 • igangsetter og praktiserer nasjonale føringer for helsefremmende tiltak for barn i barnehagen, og gir god informasjon til medarbeidere og foresatte om temaet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Tromsø.

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 150 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: Praksis Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: skisse Godkjent – ikke godkjent
Individuell faglig tekst Godkjent – ikke godkjent
Muntlig framlegg i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og gjennomfører informasjonsmøte for medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten skal ha lederansvar på avdeling/base, ca. 5 dager i løpet av praksisperioden (avtales med praksislærer)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
 • planlegge, lede og gjennomføre et prosjekt med barn knyttet til kosthold og fysisk aktivitet der medarbeidere skal involveres
 • didaktisk plan leveres praksislærer til veiledning før prosjektstart

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • kartlegge forutsetninger (i samråd med praksislærer) og lage skriftlig skisse for miniprosjekt i praksisperioden (omfang om lag 800 ord)
 • med utgangspunkt i prosjekt gjennomført i praksis skriver studenten en individuell faglig tekst knyttet til pensumlitteratur og egen refleksjon (om lag 2000 ord)
 • muntlig fremlegg i gruppe på bakgrunn av problembasert læring etter utlevert utfordring

For videreutdanningsstudenter (som er fritatt fra praksis) gjelder i tillegg følgende arbeidskrav:

 • en didaktisk oppgave knyttet til fagrelevant praksiserfaring på om lag 1500 ord. Tema gis/godkjennes av faglærer

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig framlegg i gruppe (ca. 30 minutter) med påfølgende 20 minutters muntlig eksaminering. Gruppestørrelse er 3-4 studenter. Gruppene har 5 dager til forberedelse av framlegget. På første eksamensdag skal alle gruppene levere gruppekontrakt og en utskrift av fremlegget i to eksemplarer til sensorene. Det gis individuell karakter.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BLU-2015
 • Tidligere år og semester for dette emnet