høst 2022
BYG-2805 Videregående bergverksdrift - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressursereller BYG-2609 Gruvedrift og Mineralressurser

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1903 Videregående bergverksdrift 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold:

 • Regelverk ved utvinning av mineralske ressurser, plan- og bygningsloven, mineralloven
 • Rettigheter, tillatelser, planlegging av drift, utarbeiding av planer
 • Utvalgte videregående bergtekniske og ressursgeologiske tema
 • Miljømessige aspekter under drift og ved avslutning, deponering av restmasser, avrenning
 • Evaluering av forekomster av mineralske ressurser
  • Markedsforhold
  • Malmverdiberegning
  • Standarden PERC
  • Estimeringer av tonnasjer, kvaliteter, ressurser, reserver, maskinkapasitet, og kostnader
  • Evaluering av lønnsomhet

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2608 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg, ITE1863 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Ha grunnleggende kunnskap og detaljkunnskap i sentrale temaer innen bergverksdrift
 • Ha videregående kunnskaper og forståelse av regelverket, planlegging av drift, planer, tillatelser
 • Ha bred kunnskap og forståelse av tverrfaglig tilnærming - bergteknisk-geologi-marked-økonomi-jus-arealplanlegging-miljø-m.m. - ved planlegging av bergverksdrift og evaluering av forekomsters drivverdighet.

Ferdigheter

 • Kunne anvende bergverksfaglig kunnskap og integrere temaer tverrfaglig i oppgaveløsning
 • Kunne planlegge uttak av mineralressurser og utarbeide enkle detaljplaner etter plan- og bygningsloven og mineralloven som ivaretar bergfaglig forsvarlig drift.

Kompetanse

 • Ha innsikt i betydningen av mineralske råstoffer og bergverksdrift for samfunnet og for det grønne skiftet, og samfunnsmessige og miljømessige virkninger av bergverksdrift
 • Ha tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor bergverksdrift.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, prosjektoppgave og selvstudium.

Undervisnings- og eksamensspråk: Undervisningsspråket er norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk. Noe av pensumlitteraturen vil være engelsk. Eksamensspråket er norsk. 


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2022 09:00 7/10 4 Timer A–E, stryk F
Mappevurdering 3/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To (2) skriftlige øvingsoppgaver.

Mer info om mappevurdering

Mappen består av en individuell prosjektoppgave.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2805
 • Tidligere år og semester for dette emnet