høst 2022
BYG-2806 Vegplanlegging og vegteknologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vegplanlegging skal Studenten lære om;

 • Grunnlag for vegbygging, konsekvensanalyse, vegadministrasjon og lovverk
 • Linjeføring
 • Vegen i landskapet
 • Linjekonstruksjon
 • Vegkryss
 • Gang- og sykkelveger
 • Grunnerverv
 • Grunnundersøkelser
 • Vegrekkverk
 • Vegtunneler

Innenfor temaet vegteknologi skal Studenten lære om;

 • Underbygning og vegskråninger, inkl. fyllinger og vegskråninger
 • Grøfter og stikkrenner/rør
 • Vegfundament, inkl. overbygning og frostsikring
 • Vegdekker
 • Tunneler
 • Kvalitetssikring
 • Anbudsbeskrivelser
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2606 Veg- og VA-teknikk, ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegplanlegging med fokus på

 • a. Linjeføring
 • b. Linjekonstruksjon
 • c. Vegkryss
 • d. Vegtunnel

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegteknologi med fokus på

 • e. Fyllinger og grunnforsterkning
 • f. Stikkrenner
 • g. Vegfundament
 • h. Overbygning
 • i. Vegdekker
 • j. Tunnel                             

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor prosjektering og planlegging for bygging av veger.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre prosjektering og planlegge veginfrastruktur og vurdere andres prosjektering og planlegging.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor prosjektering og planlegging av veginfrastruktur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil åtte (8) undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.11.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Ti (10) obligatoriske skriftlige øvinger gis i emnet
 • Alle obligatoriske øvinger skal være godkjent seinest tre (3) uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2806
 • Tidligere år og semester for dette emnet