høst 2022
BYG-2809 Vann og Avløpsteknikk II - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1861 Veg- og VA-teknikkeller BYG-2606 Veg- og VA-teknikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1879 Vann og Avløpsteknikk II 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vann skal Studenten lære om;

i. Vannforskriften, vannkilder, biofilm og smittespredning i vann, høydebasseng, vannkapasitet, vanntap og lekkasje -søk og reduksjon.

Innenfor temaet avløp skal Studenten lære om;

ii. Avløpsforskriften, enkelt anlegg som slamavskillere og mini-anlegg, passende rensing, primærrens, sekundærrens og slam, olje og fettutskillere. Avløpspumpestasjoner og design av pumpesystemer.

Innenfor temaet overvann skal Studenten lære om;

iii. Overvanns og flomforebyggende tiltak med mengdereguleringsteknikk og fordrøyning.

Innenfor temaet 3D modellering og visualisering av VA

iv. 3 dagers grunnkurs i 3D modellering og visualisering av VA systemer

Innenfor temaet produkter og egenskaper

v. Inngående gjennomgang av produkter og deres egenskaper, angående typiske produkter brukt i VA-industrien.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg fordypende kunnskap innenfor enkelte emner i vann og avløpsteknikk.

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og lokale særbestemmelser innen VA planlegging og prosjektering

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor hvordan et reelt vann og avløpsanlegg fungerer, og skal kunne vurdere materialer og utstyr samt dimensjonere flere av elementene.

iv. Studenten skal etter 3D modellering og visualiseringskurs kunne prosjektere og tegne enkle VA systemer.

Kompetanse:

v. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av statisk trykk, trykktap, hydraulikk, dimensjon på ledninger, størrelser på høydebasseng, vannkapasitet på grunnlag av antall personer, brann, areal og topografiske forhold, størrelse og type renseanlegg, både til vann og avløp. 

vi. Studenten skal erverve nok fagkunnskap til å kunne forstå og vurdere andres beregninger.

vii. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor vann, avløps og overvannsteknikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Enkelte av emnets fagdeler kjøres som dagskurs, og er å betrakte som obligatorisk.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling.

3D Modellerings og visualiseringskurs er samlingsbasert, og vil gå over 3 dager.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante øvingsoppgaver.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022 09:00 1/2 3 Timer A–E, stryk F
Mappevurdering 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Rapport fra ekskursjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav er inntil 3 stk. innleveringsoppgaver, rapport fra ekskursjon og prosjektinnlevering.

Mer info om mappevurdering

Prosjektinnlevering:

Overordnet beskrivelse som om oppgaven skal ut på anbud. Skal inneholde minimum:

 • Orientering om prosjektet
 • Beskrivelse av Entrepriseform
 • Beskrivelse av kontraktsform(er)
 • Beskrivelse av objektet/ prosjektet «As build»

Detaljbeskrivelse av produkter og materialvalg alle elementer.

 • Beskrivelse av alle valgte materialer og produkter som er valgt
 • Rør typer, størrelser og mengder
 • Kum typer, størrelser og mengder
 • Ventiler og sluser, typer størrelser og mengder

Det skal leveres Tegninger i A3-pdf format, med tittelfelt nede til høyre.

Følgende tegninger skal følge med:

 • Plan og profiltegning for rørtrase.
 • Kumgrupper med tilhørende stykk lister - Minimum 3 kumgrupper, inneholdene Vannkum, overvannskum og spillvannskum.
 • Typisk grøftesnitt.
 • Prinsipp tegning på ønsket løsning/ beskrivelse, stikkledning inn i kum for vann til private.
 • 3D Presentasjon av beskrevne anlegg.
 • Lage forenklet masseoppett med antall kummer, lm rør samt masseoppsettet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2809
 • Tidligere år og semester for dette emnet