høst 2022
BYG-3605 Bygningsprosjektering - 10 stp

Sist endret: 29.09.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STE6270 Bygningsprosjektering 10 stp

Innhold

Faget behandler helhetlig prosjektering, med sikte på funksjonsdyktige og økonomiske helhetsløsninger for bygningskonstruksjoner og installasjoner.  Med basis i skisseprosjekt fra arkitekt skal grupper på 3-5 studenter utarbeide et komplett forprosjekt for en bygning.

Anbefalte forkunnskaper

BYG-3600 Bygningsmateriallære, BYG-3601 Innemiljø, BYG-3803 Bygningsfysikk, SMN6198 Bygningsfysikk, STE6227 Bygningsmateriallære, STE6228 Innemiljø

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • De ulike faser i et byggeprosjekt, fra ide til ferdig bygg, med spesiell vekt på planleggingsfasen.
 • Lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggherre og planlegger.
 • Hjelpemidler som benyttes i planleggingsfasen, så som tegne- og beregningsprogrammer, energiberegningsprogrammer, priskalkulasjonshjelpemidler.

Ferdigheter:

 • benytte kunnskaper fra tidligere fag til å planlegge funksjonsdyktige og økonomiske bygninger på forprosjektnivå.
 • gjøre konstruksjonsmessige og energimessige overslagsberegninger.
 • vurdere og velge hensiktsmessige materialer, bygningstekniske og installasjonstekniske løsninger, basert på behov, krav og økonomi.
 • kunne utforme og presentere rapporter for oppdragsgiver

Kompetanse:

 • kjenne til fagterminologi
 • delta i tverrfaglige prosjekteringsgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som en gruppeoppgave med skriftlig rapport som fremlegges og forsvares ved muntlig eksamen. Felles gruppebedømmelse. Faget gjennomføres over 2 terminer. Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper av 3 - 5 studenter. Faglærer bestemmer gruppesammensetning. Ved hver samlingsuke legger gruppene fram statusrapport og har en prosjektgjennomgang med faglærerne. Øvrig tid benyttes til selvstendig gruppearbeid, hvor faglærerne vil være tilgjengelig for veiledning. Forelesninger ved oppstart og over enkelttemaer i løpet av semesteret. Det utgis et introduksjonskompendium til kurset som også inneholder framdriftsplan og obligatoriske tidsfrister.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F
Muntlig eksamen A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppmøte første undervisningsdag Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte prosjektmøte Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag i emnet for samtlige studenter som skal ta faget. Her introduseres faget, oppgavene utdeles og gruppeinndeling foretas.

Obligatorisk oppmøte for gruppen på prosjektmøte i hver samlingsuke. Det kan gjøres avtale med faglærer om å gjennomføre disse ved videokonferanse. Til hvert statusmøte skal det leveres statusrapport på Canvas. 


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Ved den muntlige eksamen skal gruppen presentere sitt prosjekt i 30 minutter for veiledere og ekstern sensor. Etter studentenes presentasjon vil sensor og veiledere stille spørsmål ved deler av det utførte arbeidet. Her avsløres grundighet i bearbeidingen, bakgrunn for valg, alternativsvurderinger, samt vurderingskriterier. I tilfelle individuell vurdering, kan det være aktuelt å eksaminere hver enkelt student eller deler av gruppen hver for seg. 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. 

Info om vekting av eksamensdelene

Hjemmeeksamen (skriftlige rapport) og den muntlige presentasjonen vurderes samlet, skjønnsmessig. Vurderingen av rapporten vil i utgangspunktet veie tyngst.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-3605
 • Tidligere år og semester for dette emnet