høst 2022
DRA-1020 Drama og teater - 30 stp

Sist endret: 03.10.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har fokus på:

 • drama- og teaterfagets grunnelementer, dramaturgi og dramaturgiske virkemidler
 • kreative og skapende prosesser
 • enkle iscenesettelser og forestillingsarbeid
 • grunnlagsøvelser med kropp og stemme
 • dramafaglige arbeidsmåter
 • europeisk teaterhistorie  
 • studentrollen, kommunikasjon og gruppeprosesser
 • akademisk oppgaveskriving

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende

 • forståelse for drama og teater
 • innsikt i sentrale trekk i europeisk teaterhistorie
 • kunnskaper om dramaturgi
 • forståelse for estetikk, kunst og kunstens betydning for dannelse
 • kjennskap til kommunikasjon, gruppedynamikk og gruppeprosesser
 • forståelse for kunstneriske og kreative prosesser

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • bruke kropp og stemme som uttrykksmidler
 • iscenesette en enkel teaterforestilling i gruppe og fungere som aktør i den 
 • samhandle og være i samspill med andre
 • bruke faglig og tverrfaglig inspirasjon i eget skapende og utøvende arbeid
 • innhente relevant informasjon og bruke dette i akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • bruke sin kunnskap og forståelse til deltakelse i og refleksjon omkring skapende og utøvende teaterarbeid  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene er varierte med ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, prosjektarbeid, forelesninger, diskusjoner, produksjoner, muntlige og skriftlige oppgaver, teaterbesøk m.m. Emnet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, derfor forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Teori vil delvis bli dekket i undervisningen, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
  
Hjemmeeksamen 1/2 A–E, stryk F
Praktisk eksamen 1/2 A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Forestillingsarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på minimum 80 % av undervisningen

Individuelt skriftlig refleksjonsnotat

1 forestillingsarbeid


Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F på én av eksamensdelene må kun denne delen tas på nytt. Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i forbedret utgave.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: DRA-1020
 • Tidligere år og semester for dette emnet