høst 2022
ERN-3008 Praksis - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-3000 Klinisk ernæring 1, ERN-3002 Klinisk ernæring 2, ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder, ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll

Innhold

Emnet vil gi nødvendig praktisk erfaring til fremtidig yrkesutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog. 

Studenten skal gjennomføre fire uker veiledet praksis (20 arbeidsdager) i løpet av høst 2022/vår 2023. Arbeidstiden skal tilsvare en normalarbeidsuke (37,5 timer). Det vil i forkant av praksisperioden avholdes forberedende forelesning og i etterkant mentorgruppemøte.

Praksisperioden omfatter i hovedsak pasientrettet arbeid med både inneliggende og polikliniske pasienter. Studentene skal ta del i ulike daglige arbeidsoppgaver som previsitt, pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samarbeid, pasientgruppeundervisning, relevante møter og om mulig gjennomføre undervisning av annet helsepersonell. Studentene skal ha en aktiv rolle, med økt grad av selvstendighet utover i praksisperioden. 

Praksis skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten/sykehus, der det er minimum én KEF ansatt som kan veilede studenten. Hele praksisperioden skal gjennomføres på samme institusjon. Det anbefales at perioden gjennomføres som fire sammenhengende uker.


Hva lærer du

I dette emnet skal studentene ta i bruk tilegnet kunnskap gjennom studieforløpet med spesiell vekt på følgende læringsutbytte:

Kunnskaper: 

 • ha avansert kunnskap innenfor stegene i ernæringsbehandlingsprosessen, herunder kartlegging, diagnose, intervensjon og oppfølging, den tilhørende modellen og terminologien
 • ha avansert kunnskap innenfor diagnosespesifikk ernæringsbehandling
 • ha inngående kunnskap om metoder for dokumentasjon, krav til konfidensialitet i alle praksisfelt og juridiske og etiske aspekter ved journalføring
 • ha inngående kunnskap om pasientforløp, og hvordan pasienter og brukere veksler mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode
 • ha inngående kunnskap om kliniske ernæringsfysiologers viktigste ansvarsområder og arbeidsmetoder i primær- og spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til relevante verktøy for vurdering av risiko for underernæring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til metoder for ernæringskartlegging, inkludert kost og næringsinntak, antropometri, biokjemiske data og fysiske funn
 • kan vurdere samfunnsmessige og individuelle faktorer som påvirker kostrelatert adferd og helse i ulike befolkningsgrupper
 • kan bruke innsamlet informasjon og sammenlikne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose
 • kan bruke kunnskap om ernæringskartlegging og diagnose til å gjennomføre en ernæringsintervensjon
 • kan bruke relevante metoder for å følge opp og evaluere ernæringsstatus hos ulike brukere av helsetjenester og grupper av pasienter
 • kan organisere og lede eget arbeid med enkeltindivider og grupper
 • kan initiere og gjennomføre tverrfaglig- og tverrsektoriell samhandling
 • kan gjennomføre individuell- og gruppebasert veiledning/undervisning av pasienter, pårørende og andre helsepersonell på en vitenskapelig men lettforståelig måte

Generell kompetanse:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog, i samsvar med akademisk standard 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til refleksjon over egen rolle som klinisk ernæringsfysiolog og utvikling av sin kompetanse innen klinisk ernæring
 • kan analysere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sitt arbeid som klinisk ernæringsfysiolog i tråd med yrkesetiske retningslinjer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ulike arbeidsformer:

 • Forelesning før praksisperioden 
 • Veiledet klinisk praksis: KEF på praksisstedet veileder studenten. Det er ikke definert noen krav til hvor ofte veiledningen skal foregå. Både student og veileder er ansvarlige for å påse at kravet om fokus på pasientrettet arbeid oppfylles. 
 • Skriftlig loggføring/refleksjonsnotat  
 • Mentorgruppemøte i etterkant av praksis 


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar/forelesning før praksis Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse i praksis Godkjent – ikke godkjent
Sjekkliste Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Mentorgruppemøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ved ikke bestått praksis kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten kan inndras, jfr. forskrift om studier og eksamener ved UiT §31. Alle arbeidskrav må også leveres på nytt. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: ERN-3008
 • Tidligere år og semester for dette emnet