høst 2022
ETE-2800 Studentprosjekt - 10 stp

Sist endret: 07.06.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav:

For elektrostudenter:

ETE-2501 Elektrisitetslære eller ITE1835 Elektrisitetslære

For prosesstudenter:

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ETE-2500 Studentprosjekt 10 stp

Innhold

Før påmelding til emnet kontaktes studieleder for bachelor elektro eller prosessteknologi for å avklare om det er tilgjengelig prosjektoppgave for studenten. 

Emnet består av hovedtemaene grunnleggende elektroteknikk eller satellitteknikk, prosjektarbeid og praktisk arbeid.

Grunnleggende elektroteknikk, prosessteknologi eller satellitteknologi: Innholdet er avhengig av prosjektets art. Kan for eksempel være elektriske maskiner, nettverksteori, kraftelektronikk, elektronikk, instrumentering, simulering og programmering.

Prosjektarbeid: Problemdefinisjon, fremdriftsplan, rapportskriving, presentasjon

Praktisk arbeid: Design, simulering, implementering, testing


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære, PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Relevant teori i forhold til prosjektet

- Tekniske ferdigheter tilegnet gjennom prosjektarbeidet

- Prosjektadministrasjon og rapportering

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- Designe, simulere og bygge et system relatert til prosjektet

- Gjennomføre systematiske testprosedyrer og justeringer

- Lede og administrere et prosjekt

Kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen relevant elektroteknisk eller prosessteknisk teori. Kandidaten kan anvende deler av teorien innenfor andre fagområder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, praktisk arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 7/10 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 3/10 A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Veiledermøter Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på alle (minst 3) statusmøter gjennom personlig nærvær, alternativt nettmøte for nettstudenter.

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der en prosjektrapport og muntlig fremlegg teller med i vurderingen.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Emnet avsluttes med muntlig fremlegg, enten indivuduelt eller i gruppe, ahvengig av prosjektets art.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ETE-2800