høst 2022
FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonelt samarbeid - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne 

Innhold

Emnet vil gi studenten et grunnlag for å forstå hvordan å benytte farmasøytisk kompetanse i samarbeid med pasient og annet helsepersonell for å fremme riktig legemiddelbruk:

 • Ferdighetstrening i klinisk farmasøytiske arbeidsoppgaver med fokus på legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og kommunikasjon
 • Klinisk arbeid i sykehus eller kommunehelsetjeneste for å trene på kliniske ferdigheter samt kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Skriftlig dokumentasjon av klinisk arbeid


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Kandidaten: 

 • har avansert kunnskap om legemidlers effekter og bruk i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individperspektiv der farmakologi, farmakoterapi, farmakokinetikk og -genetikk står sentralt 
 • har avansert kunnskap om legemiddelhåndtering og klinisk farmasi i praksis 
 • har kunnskap om gjennomføring og utfall/fordeler av legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon i en klinisk hverdag 
 • har klinisk kommunikasjonskunnskap 
 • har kunnskap om den kliniskfarmasøytiske lederrollen 
 • har kunnskap om samspill mellom teknologiske løsninger og arbeidsprosesser i klinisk arbeid, samt føringer i lovverk og standarder 

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 • kan gjennomføre avanserte farmasøytiske tjenester som bidrar til å ivareta og forbedre legemiddelbehandling og pasientsikkerhet, herunder spesifikt legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon til pasient og helsepersonell. 
 • kan identifisere problematikk og informasjonsbehov rundt legemiddelbruk 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
 • kan bruke relevante faglige kunnskaper til å foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer 
 • kan analysere, tilpasse og gi råd vedrørende avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasient, både muntlig og skriftlig 
 • kan strukturere sitt daglige kliniske arbeid på et praksissted 
 • kan utvikle kvalitetssystemer for legemiddelhåndtering og legemiddelrelaterte tjenester 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter slik at legemidler bidrar til å skape best mulig helse 
 • kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner til annet helsepersonell 
 • kan formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell og legemiddelbrukere 
 • kan bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid 
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og forskning 
 • kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander 
 • kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.  

 

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.    

Eksamensspråk er norsk. 


Undervisning

 • Intensivuke før praksis: 5 hele dager med kombinert forelesning, seminar og ferdighetstrening
 • Klinisk praksis i sykehus eller primærhelsetjenesten: 3 dager per uke i 7 uker
 • Ukentlige seminarer à 3 timer

Det kreves gode praktiske språkferdigheter i norsk for å kunne fungere i klinisk praksis. Oppgave «klinisk samtale» må gjennomføres og bestås før studenten får gå ut i klinisk praksis.

Under praksisen må du følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for studenter, som blant annet omfatter arbeidstøy. Les mer om dette her, under punktet "Praktisk informasjon": Student i UNN

 

Egenerklæringen om MRSA og tuberkulose skal fylles ut av alle studenter før du første gang skal ut i praksisstudier/klinisk undervisning. Se mer informasjon her.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Dager Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatoriske aktiviteter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Aktiv deltakelse på første undervisningsuke
 • Godkjent praksis
 • Utførelse og innlevering av arbeidsoppgaver under praksisoppholdet
 • Aktiv deltakelse og presentasjon på ukentlige seminarer

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-3204
 • Tidligere år og semester for dette emnet