høst 2022
FIN-3090 Spesialemne i finsk språkvitenskap - 10 stp

Sist endret: 14.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Du skal sette deg inn i et selvvalgt emne innenfor finsk språkvitenskap, med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • skaffet deg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter

Du kan:

  • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • arbeide selvstendig med en språkvitenskapelig problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk og norsk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. Du kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 11.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 18.11.2022 kl. 13:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Pensumliste Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

  • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med en faglærer innen en måned etter semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3090