høst 2022
FIN-3112 Fakta og fiksjon - å studere ideologiske og polemiske tekster - 10 stp

Sist endret: 14.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for mastergradsprogrammet i kvensk og finsk for studenter som velger å skrive en mastergradsoppgave om litteratur. Emnet kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudiet i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning

Opptakskravet til master i kvensk og finsk er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12-16

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-2110 Litteraturteori med tekstanalyse eller tilsvarende, FIN-3110 Narrasjonsteori, FIN-3111 Fordypning i finsk litteratur


Innhold

Emnet gir ferdigheter i å lese og analysere skjønnlitteratur, fagprosa og avistekster m.m. i lys av resepsjonsteoretiske og kulturanalytiske teorier. Sosiologi, semantikk og lingvistikk anvendes som hjelpedisipliner. Du studerer eldre og nyere tekster fra Finland, Nordkalotten og resten av Norden med sterke ideologiske og polemiske elementer i forhold til deres sosial- og kulturhistoriske kontekst og intensjon. Tekstens funksjon i samfunnet står i fokus.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kjennskap til at skjønnlitteratur har ulike funksjoner i samfunnet og kunne tolke disse med tekstanalytiske metoder
 • kompetanse om finsk litteraturs ulike perioder med spesielt sterk ideologisk tematikk

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere litterære tekster med fokus på den ideologiske og polemiske tematikken
 • tolke tekstens ulike funksjoner ved hjelp av relevante teorier
 • se både eldre tekster og samtidslitteratur som samfunnsmessige og ideologiske aktører
 • finne og analysere polemiske elementer i skjønnlitteratur og fagprosa

Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk.

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller høstsemesteret omtrent annethvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av en 2-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 21.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 28.11.2022 kl. 13:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • En individuell oppgave på ca. 8-10 sider som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Oppgaven skal leveres senest 4 uker før semesterslutt. 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-3112