høst 2022
FIN-3190 Spesialemne i finsk litteraturvitenskap - 10 stp

Sist endret: 14.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i kvensk og finsk litteratur, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Du skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor finsk litteratur, med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet. Pensum og annet innhold skal velges i samråd med emneansvarlig og skal helst bidra til at øke din kompetanse i temaet du skriver din masteroppgave om.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    skaffet seg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset litteraturvitenskapelig emne

•    fått et bedre faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven

Ferdigheter

Du kan:

•    finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset litteraturvitenskapelig emne

•    kunne arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk og norsk

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på masternivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 05.12.2022 kl. 09:00
Innlevering: 12.12.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Utarbeidelse av pensumliste Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

  • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med faglærer innen en måned etter semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3190