høst 2022
FLY-1009 Innføring i luftfartsvitenskap - 5 stp

Sist endret: 09.08.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende flylære, meteorologi, navigasjon, luftfartshistorie, KSA (knowledge skill and attitude) samt fremtidens luftfartsteknologi(er).  

Hva lærer du

Ved fullført og bestått emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:  

 

Kunnskap: 

Studenten.. 

 • har en viss kunnskap om ulike aerodynamiske prinsipp, meteorologi og navigasjon, samt luftfartens historie.  
 • har en viss kunnskap omkring fremtidige teknologier og fremdriftssystemer innenfor luftfarten  
 • har en viss kunnskap omkring sentrale luftfartsbegreper 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene. 

 

Ferdigheter: 

Studenten.. 

 • kan grunnleggende flyteori
 • kan redegjøre for sentrale begreper innenfor løft, aerodynamikk, navigasjon og meteorologi
 • kan reflektere omkring tematikken KSA og dennes bruk innenfor luftfarten 
 • kan reflektere omkring teknologi teknologiutvikling innenfor luftfarten 
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til det faglige innholdet. 
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten.. 

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy. 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship"). 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesninger og to seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 24.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 15.12.2022 kl. 13:00
3 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Refleksjonsoppgave Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Refleksjonsoppgave som presenteres i plenum.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1009