høst 2022
FLY-2140 Bacheloroppgave i luftfartsfag - 15 stp

Sist endret: 05.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forutsetter bestått 1. og 2. studieår på bachelor i luftfartsfag.

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av utdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet.

Oppgaven skal være forankret i reelle luftfartsfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og gjennom kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
 • kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • har innsikt i luftfartsprofesjonen, og kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsningen innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Mer info om vurderingsform oppgave

Studentene arbeider i prosjektgrupper på 3-4 studenter (dispensasjon til individuell oppgave kan innvilges etter søknad på særskilt grunnlag). Det gis veiledning på oppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Dersom bacheloroppgaven bedømmes til "F", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.
 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FLY-2140