høst 2022
FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-1512 Marin næringsutvikling 10 stp
SVF-1511 Fiskeriorganisering/-rett og næringsutvikling 5 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de norske marine næringenes historiske utvikling, organisering og rammebetingelser, med vekt på det som har skjedd etter endringen av det internasjonale havrettsregimet på 1970-tallet. Vilkårene for bærekraftig vekst, entreprenørskap, innovasjon og verdiskaping innenfor fiskeri og oppdrett blir presentert og analysert. Det blir det lagt vekt på hvordan samspillet mellom ressursgrunnlag, teknologi, markeder, institusjoner, politikk, vitenskap og globalisering har påvirket næringsutvikling, organisering og bærekraft. Emnet skal legge et grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av de marine næringene. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne 

Kunnskap  Kandidaten 

 • har grunnleggende kunnskap om hovedtrekkene i utviklingen og organiseringen av norsk fiskeri- og oppdrettsnæring 
 • kjenner til de grunnleggende forvaltningsprinsippene og reguleringsformene i norske fiskeri- og havbruksnæring 
 • har kunnskap om fiskeri- og oppdrettsnæringens betydning i det norske samfunn 
 • kjenner til de viktigste internasjonale forutsetningene for marin næringsutvikling og verdiskaping 
 • forstår de miljømessige, sosiale, økonomiske og etiske sidene ved bærekraftig utvikling 

Ferdigheter  Kandidaten 

 • kan analysere innovasjonsprosesser, organiseringen av verdikjeder og nasjonale og internasjonale rammebetingelser for marin næringsvekst 
 • kan anvende kunnskap og begreper om marin næringsutvikling i forbindelse med diskusjoner og presentasjoner 
 • er i stand til å finne fram til relevant faglitteratur og kritisk vurdere ulike kilder 
 • kan disponere og skrive oppgaver som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst 
 • kan arbeide i grupper for å løse tverrfaglige problemstillinger 

Generell kompetanse  Kandidaten 

 • kan redegjøre faglig for de viktigste institusjoner og organisasjoner i tilknytning til fiskeri- og oppdrettsnæringen 
 • forstår de norske marine næringenes plass i en internasjonal sammenheng 
 • kan drøfte temaer og konfliktspørsmål i den aktuelle debatten om fiskeri, oppdrett og andre marine næringer 
 • kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike tiltak med sikte på å utvikle fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge 
 • forstår betydningen av å samarbeide og å kombinere ulike faglige tilnærminger i arbeidet for problemløsning og innovasjon i fiskeri- og oppdrettsnæringen  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det legges vekt på studentaktiv læring. Undervisningen omfatter blant annet forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, ekskursjon og veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 16.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 30.11.2022 kl. 14:00
14 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

IKomp Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i arbeid knyttet til ekskursjon Godkjent – ikke godkjent
Skriveseminar og gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav bestående av tre deler skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen: 

Del 1: Gjennomført iKomp, et nettkurs i informasjonskompetanse 

Del 2. Godkjent deltakelse i et skriftlig eller muntlig arbeid knyttet til ekskursjonen 

Del 3: Obligatorisk deltakelse på skriveseminar og gjennomføring av en skriftlig gruppeoppgave, skrevet etter en vitenskapelig standard med inntil fire deltakere. Maks 5000 ord. Studenten vil bli inndelt i grupper av faglærer, og det forutsettes at alle gruppedeltakere deltar i arbeidet. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Deltakelsen fra de ulike gruppemedlemmene vil bli vurdert individuelt. Manglende deltakelse i gruppearbeidet vil føre til at den personen ikke få godkjent på arbeidskravet.  


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-1100
 • Tidligere år og semester for dette emnet