høst 2022
HIF-3023 Minoritetsspråk, språkbevaring og revitalisering - 10 stp

Sist endret: 24.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av mastergraden i kvensk og finsk  for studenter som velger å skrive en masteroppgave om språk. Emnet kan tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk, eller er tatt opp på en annen mastergrad i språk ved Institutt for språk og kultur.

Opptakskrav

fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

Emnet gir orientering om temaene språkskifte, språkbevaring og revitalisering basert på språksosiologisk forskning. Det drøftes faktorer som leder til språkskifte, og ulike måter å motarbeide språkskifte på (’motsatt’ språkskifte), og hvilke faktorer som påvirker språkets vitalitet. Emnet presenterer språkrevitaliserende tiltak på samfunns- og individnivå.   

Emnet presenterer også metoder som er brukt for å revitalisere et truet språk, for eksempel språkreir eller mentormetode. Det drøftes også på hvilken måte språkbruk på ulike domener blant tospråklige minoriteter kan lede til enten språkbevaring eller språkskifte. Emnet tar opp spørsmålet hvorfor forsøk på å revitalisere et truet språk kan lede til svært forskjellige resultater i ulike sammenheng. 


Hva lærer du

Etter bestått emner skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Du har:  

  • innsikt i teoretiske språksosiologiske problemstillinger om språkbevaring eller språkskifte på samfunns- og individnivå;   
  • kunnskap til muligheter for å bevare minoritetsspråk i ulike minoritetsspråklige kontekster;  
  • kjennskap til metoder i språkrevitalisering. 

Ferdigheter 

Du kan gjøre rede for: 

  • faktorer som kan påvirke positivt eller negativt i arbeidet med å revitalisere språk; 
  • hvilke muligheter minoriteter i Norge har for språkbevaring; 
  • drøfte språksosiologiske problemstillinger om språkbevaring, revitalisering eller språkskifte i egen fagtekst 

Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, seminar, muntlige og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave
Innlevering: 05.12.2022 kl. 13:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Muntlig foredrag/presentasjon Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

En muntlig presentasjon på kvensk, finsk eller norsk.


Mer info om vurderingsform oppgave

En semesteroppgave på 10-15 sider

Tema for oppgaven kan f.eks. være å drøfte den kvenske minoritetens muligheter for revitalisering av sitt språk, språkskifte eller "motsatt" språkskifte hos et individ, eller man kan drøfte hvilke muligheter den finskspråklige innvandrerminoriteten har for å ta vare på sitt språk. Det er også mulig å velge et annet minoritetsspråk og skrive om lignende tematikk. Semesteroppgave kan være basert på litterære kilder eller empirisk undersøkelse av passende omfang. Den kan skrives på kvensk, finsk eller norsk.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HIF-3023