høst 2022
HIS-1000 Introduksjon til historiefaget. Historiens hva, hvordan og hvorfor - 10 stp

Sist endret: 19.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i historie og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemne lavere grad


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. 10 stp
HIS-1000 Introduksjonskurs i historie: Hvordan historie blir til 10 stp
HIS-1000 Hvordan historie blir til - Belyst gjennom forholdet mellom stat og minoriteter 10 stp
HIS-1000 Introduksjon i historie: Hvordan historie blir til 10 stp

Innhold

Emnet har fokus på hva historie er, hvordan historiefaget utføres og hvorfor vi arbeider med historie. Historiefaget- også omtalt som "vitenskapen om forandring"- ­ er studiet av hvordan mennesker samhandler og hvordan samfunn endrer seg. Grunnleggende for faget er at studiet av fortida gir oss det langtidsperspektivet som vi trenger både for å forstå de raske endringene i vår egen samtid og de langsomme og langsiktige bevegelsene som har formet det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av. For å belyse dette struktureres emnet i bolker der fagets hva, hvordan og hvorfor er det styrende element. I undervisningen er det lagt vekt på analyse og skriving av faglige tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper studenten har kunnskap om:

 • Hva som konstituerer historiefaget som en egen disiplin og om fagets utvikling over tid.
 • Det viktigste og mest brukte historiske kildematerialet samt dets muligheter og begrensninger.
 • Historisk teori og metode.
 • Grunnleggende forståelse av krav til historiefaglige tekster.
 • Hvordan kilder, data og informasjon utnyttes i faghistoriske tekster.

Ferdigheter studenten kan:

 • Reflektere over fagets særegenhet.
 • Løse oppgaver knyttet til historiske kilder og metode.
 • Analysere fagstoff og trekke egne slutninger.
 • Benytte relevante resultater fra forskning innenfor faget.
 • Skrive en argumenterende tekst basert på kjennskap til fagets innhold og egenart.
 • Gi og motta respons på tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamenspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Ca. 30 timer fordelt på forelesninger og seminar om tekstanalyse og akademisk skriving. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

"Åpne emner" - emner som ikke har forkunnskapskrav, det vil si krav i tillegg til det formelle opptakskravet: 

 • Bacheloremner: There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 05.12.2022 kl. 09:00
Innlevering: 12.12.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig oppgave basert på pensum Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig opgave knyttet til læringsmål Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Studentene skriver en oppgave på 5-6 sider (omlag 2000 ord) basert på pensum. Oppgaven skal inneholde bruk av tekstanalytiske redskaper. Referanser og kritisk kildebruk står sentralt. Utlevering/innlevering i Canvas.
 • Studentene løser 3 av 4 kortsvarsoppgaver i tilknytning til seminar. Utlevering og innlevering i Canvas.
 • Oppmøte på 3 av 4 seminar.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet