høst 2022
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C. For studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie må fordypningsoppgaven (HIS-2022) være bestått.

Innhold

Målet med emnet er å gi studentene en innføring i forskningsdesign og et metodegrunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir også et innblikk i kompetanse og pågående forskning ved instituttet. En del av emnet brukes til utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave, med fokus på utvikling av problemstilling, avgrensing, disponering, metode, skriveprosess og referanseteknikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • inngående kunnskap om historiefagets metode og disiplinære egenart
 • en kritisk og sjølstendig holdning til historisk kildemateriale og til faglige framstillinger
 • innsikt i framgangsmåter ved utarbeiding av problemstilling og tilskjæring av en avhandling

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • analysere historiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i historiefaglig metode
 • utvikle og framstille en problemstilling og en prosjektskisse som danner et utgangspunkt for arbeidet med masteravhandlingen, og ha oversikt over hva som kreves av en masteravhandling som et selvstendig forskningsprosjekt
 • kartlegge og finne fram til kilder og litteratur som kan anvendes under arbeidet med avhandlingen, og gjøre rede for egnede metodiske grep

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger, seminar og ekskursjoner. Det legges vekt på en kombinasjon av studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig.

Tidlig i semesteret arrangeres det en obligatorisk samling over tre dager, fortrinnsvis utenfor campus. 

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Det gis også individuell veiledning i forbindelse med utvikling av prosjektskisse.

Emnet gis normalt hvert høstsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 05.12.2022 kl. 13:00 1 Semester Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Innlevering av utkast til prosjektskisse 8 - 10 sider.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-3001
 • Tidligere år og semester for dette emnet