høst 2022
IDR-1212 Idretter 1 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199 

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1512 Idretter 1 20 stp
IDR-1321 Idretter 1 20 stp

Innhold

Emnet vil inneholde et utvalg av følgende idretter

Langrenn 

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Skitur med vektlegging på orientering i vinterfjellet, enkel oppakning, turledelse og samarbeid.

Alpint (telemark)

•    Teknikk alpint (telemark): Grunnposisjon - kanting - belastning - dreining

•    Metodikk og nybegynneropplæring

Skileik

•    Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning

 •    Variert bruk av elementene i skileikanlegget

.•    Rammefaktorer for leik på ski.

Skøyter

•    Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling på skøyter

•    Spilleøvelser løkkebandy - utendørs ballspillaktivitet, vinterstid

•    Undervisningsmetoder, organisering og progresjon i skøyteopplæring

Ballspill

•    Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep

•    Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling

•    Læring og trening

•    Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

Svømming og livredning

•    Vanntilvenning

•    Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av teknikk i utvalgte svømmearter

•    Livredning og HLR


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå utvalgte idretters egenart
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte  idrettsaktivitetene.
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid.  Deler av undervisningen kan foregå i digitalt klasserom. I den praktiske undervisningen vil aktiviteten foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter. Det innebærer utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse i praktiske kurs Godkjent – ikke godkjent
Langrenn Godkjent – ikke godkjent
Alpint/telemark Godkjent – ikke godkjent
Skøyter Godkjent – ikke godkjent
Skileik Godkjent – ikke godkjent
Ballspill Godkjent – ikke godkjent
Svømming og livredning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % aktiv deltagelse i alle praktiske kurs.  

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i de utvalgte praktiske idrettene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.  Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til. 

 Følgende arbeidskrav kan stilles i de ulike idrettene:   

 • Teoretiske, nettbaserte oppgaver 
 • Praktiske oppgaver og øvelser som dokumenterer læringsprosess 
 • Praktisk metodiske oppgaver som innebærer å planlegge og gjennomføre undervisnings/treningsopplegg for andre. 

Oppgavene må være bestått, og er spesifisert i undervisningsplanen som foreligger ved kursstart.

Spesifikke krav knyttet til idrettene:

 • Vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter 
 • Vise evne, vilje og holdninger som fremmer egen læring og andres læring 
 • Vise spilleferdigheter og taktisk forståelse i spill 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av studentopplegg og turer 
 • Dokumentere deltakelse og gjennomføring i idrettsarrangement 
 • Delta på erfaringsinnhenting fra skole/organisert aktivitet  


Mer info om praktisk eksamen

Praktisk-metodisk eksamen - basert på plan, gjennomføring og muntlig høring.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F vil studenten ha adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1212
 • Tidligere år og semester for dette emnet