høst 2022
IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199. Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet for barn og unge.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1522 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 10 stp

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende teoretisk og praktisk innsikt i treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle fysiske egenskaper. Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening.Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal gi kunnskap om kroppens anatomi, samt belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser. Denne kunnskapen skal gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle fysiske, psykiske, koordinative og sosiale egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:

Treningslære

 •     Utholdenhetstrening
 •     Styrke, spenst og hurtighet
 •     Koordinasjon, teknikk og bevegelighet
 •     Treningsplanlegging
 •     Vekst og utvikling

Anatomi og fysiologi

 •     Kroppens ledd og sentrale muskelgrupper
 •     Leddets oppbygging
 •     Bevegelsesretninger
 •     Muskler som er viktige i ulike bevegelsesretninger
 •     Musklenes utspring, feste og funksjon

Bevegelseslære: Spesiell vekt på å forstå hensiktsmessige bevegelsesløsninger i øvelser og idretter der det inngår:

 •     Stående og sittende stilling
 •     Løft
 •     Løp
 •     Sats
 •     Svev og landing
 •     Kast og mottak  


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell bevegelseslære som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Kunne analysere og vise teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Utføre og mestre hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter.
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs. utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

Arbeid med teoretiske oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.  


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Treningslære Godkjent – ikke godkjent
Bevegelseslære Godkjent – ikke godkjent
Basistrening Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse i undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% aktiv deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det at studentene leverer en rekke selvstendige arbeider digitalt. Studentene vil i løpet av kurset opparbeide seg en systematisk samling studentarbeider (mappe) som viser innsats, framskritt og prestasjoner innenfor de sentrale temaene. Hver innlevering må godkjennes av faglærer. Ved ikke godkjent levering gis det mulighet å levere inn et arbeid på nytt en (1) gang.  

Treningslære: 

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 6 uker. Studentene skal levere en rapport fra treningsopplegget. 
 • Innleveringer i tilknytning til de mest sentrale tema som gjennomgås 

Bevegelseslære: 

 • Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsøvelse som involverer flere muskelgrupper 
 • Begrepstest 
 • Analyse av et spesielt ledd. Studentene presenterer arbeidet gruppevis. 

Basistrening: 

 • Planlegge og gjennomføre basistrening for medstudenter, barneidrettsgruppe eller en gruppe med idrettsutøvere. 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter "ikke bestått" vil studenten ha adgang til kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1222
 • Tidligere år og semester for dette emnet