høst 2022
IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1522 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære 10 stp
IDR-1310 Basistrening 10 stp
IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 10 stp

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til idrettsaktiviteter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:

 • Generell - og praktisk treningslære
 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Mekaniske prinsipper for bevegelse


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell biomekanikk som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Kunne analysere og vise teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Beherske treningsprinsipper og metoder for øving av fysiske egenskaper
 • Utføre og mestre hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i forelesnings- og seminarform, med lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver,og det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.11.2022 09:00 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Treningslære Godkjent – ikke godkjent
Bevegelseslære Godkjent – ikke godkjent
Basistrening Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse i praktisk undervisning og seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. 

Treningslære:  

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 4 uker med målsetting om å påvirke prestasjonen innenfor en selvvalgt idrett. Det kan også velges å gjennomføre opplegget med sikte på å utvikle en eller flere av følgende egenskaper: styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet, koordinasjon, teknikk, bevegelighet. Studentene skal levere en rapport fra treningsopplegget (maks 10 sider).  

Bevegelseslære: 

 •  Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsøvelse som involverer flere muskelgrupper. Studentene presenterer arbeidet gruppevis for resten av klassen. 

Basistrening:  

 • Planlegge og gjennomføre basistrening for en gruppe, herunder vise og utføre grunnleggende treningsmetoder og øvelser som påvirker de ulike fysiske egenskapene.  

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F vil studentene ha adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1311
 • Tidligere år og semester for dette emnet