høst 2022
IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Krav om forkunnskaper tilsvarende IDR-1222 (trenings og bevegelseslære med basis)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (10 sp) eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder 10 stp

Innhold

Emnet gis med dette innholdet for kull 2020 og tidligere. For kull 2021 vil det komme en revidert emneplan

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testingsoppgaver. Testing kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

I dette emnet gjennomgås:

 • Bakgrunn for valg av tester
 • Testing innenfor ulike idretter
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng

Anbefalte forkunnskaper

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Diskutere ulike verdier som framkommer i analyseapparatene
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene

Ferdigheter

 • Kalibrere, vurdere utstyret, gjennomføre og vurdere et utvalg tester
 • Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver innen testing ved Idrettshøgskolens testsenter
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater samt innstilling og rengjøring av laboratorieutstyret.

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både individuelle, skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver og gruppeoppgaver for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse i seminar Godkjent – ikke godkjent
Test på lab Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
HMS-kurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. I tillegg skal studenten gjennomføre følgende: 

 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens testlab. Studenten skal levere en individuell logg (testrapport) over gjennomført testing på maks 10 sider, og et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider.  
 •  Studentene skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av en fysisk test som kan anvendes innenfor en spesifikk idrett, og skrive et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider 

For å få godkjent emnet skal studentene også ha gjennomført følgende HMS-kurs:  

 • HMS 0501, sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt (nettkurs)                               
 • HMS-0502, førstehjelp på lab, verksted og felt (fysisk undervisning, klasserom) 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F har studenten adgang til kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2231
 • Tidligere år og semester for dette emnet