høst 2022
IDR-2240 Fordypningsprosjekt - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

1. og 2. år av bachelorprogrammet må være gjennomført før en kan framstille seg til eksamen i emnet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2290 Fordypningsprosjekt 10 stp

Innhold

Sentralt i emnet er et prosjekt der  studentene i grupper skal fordype seg i ett tema innen idrett, friluftsliv eller naturguiding. Hensikten med fordypningsprosjekt er at studentene skal oppøve sine ferdigheter, kunnskaper og sin generelle kompetanse innen temaet for fordypningsprosjektet.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, metoder og HMS innenfor valgt fordypningstema
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pedagogikk og ledelse knyttet til valgt fordypningstema.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor metoder og HMS innenfor valgt fordypningstema.
 • Har kunnskap om fordypningstemaets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

 • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i den fordypningen de velger.
 • Kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer til å formidle idrett, friluftsliv eller naturguiding gjennom fordypningsprosjektet.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse i fordypningsprosjektet og justere denne under veiledning av medstudenter og faglærer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid  til å planlegge, gjennomføre og veilede innen fordypningstema.

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til tema i fordypningsprosjektet.
 • Kan planlegge og gjennomføre og evaluere egen læring gjennom fordypningsprosjekt som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fordypningstema, reflektere over egen læring  og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til veiledning, trening og ledelse av grupper.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Studentene må påregne å arbeide ca 250 timer med emnet. Arbeidsformene i emnet er felles undervisning og seminarer, samt selvstendig studentarbeid og prosjektarbeid i grupper. Tema for fordypningsprosjektet styres av faglærerne og bygger på kompetanse fra første og/eller andre år i bachelorprogrammet. Gruppen definerer felles læringsmål for sitt fordypningsprosjekt. Innenfor felles læringsmål skal det defineres individuelle delmål. Fordypning kan gjennomføres i trenerrollen, veiledning i friluftsliv eller naturguiding. Formidling skal primært gjennomføres mot studentgruppa friluftsliv, internasjonale studenter i friluftsliv, studentgruppa i idrett. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre dette mot skole, idrettslag, gruppe innen frivillig idrett, organisasjoner, reiseliv/næringsliv eller annen gruppe.  

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Plan for prosjekt Godkjent – ikke godkjent
Individuelt refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Gruppevis presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
Egenvalgt pensum Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse fordypningsprosjekt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være godkjent:

 • Plan for fordypningsprosjekt.
 • Egenvalgt pensum
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læring gjennom fordypningsprosjekt.
 • Aktiv deltagelse på fordypningsprosjektet.
 • Gruppevis presentasjon av resultat og prosessen av fordypningsprosjektet for klassen.
 • Aktiv deltagelse på andre studentgruppers presentasjoner.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i refleksjonsnotat fra fordypningsprosjekt.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2240
 • Tidligere år og semester for dette emnet