høst 2022
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. 

Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1211 Cellebiologi, biokjemi og praktisk farmasøytisk kjemi 5 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 2 stp

Innhold

Kurset i praktisk organisk kjemi legger vekt ved alle aspekter av arbeid på kjemisk laboratorium: framstilling, opprensing og identifisering av organiske forbindelser. Her blir du med andre ord presentert for kjemisk håndverk. Innledningsvis får du en innføring i en viktig forutsetning for laboratoriearbeid: sikker håndtering av kjemikalier og utstyr. Gjennom syntese av et antall forbindelser blir du så kjent med ulike typer av utstyr. Du blir videre introdusert til de mest sentrale metodene for opprensing av kjemiske forbindelser for så å bruke spektroskopiske metoder (IR, MS, NMR) for å identifisere produktene og sikkerstille at disse har tilfredsstillende renhet. Dokumentasjon av laboratoriearbeidet i form av en journal vil også bli behandlet.

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1002 Organisk kjemi

Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter i et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskaper og forståelse

 • har en teoretisk og praktisk forståelse av sentrale metoder i organisk syntetisk laboratoriearbeid
 • kan gjøre rede for metoder for rensing av reaksjonsblandinger
 • forstår hvordan spektroskopiske metoder brukes for strukturoppklaring
 • vet hvordan kvalitativ og kvantitativ analyse utføres
 • forstår teorien bak og anvendelse av sentrale spektroskopiske metoder i organisk strukturoppklaring

Ferdigheter

 • kan bruke alminnelig laboratorieutstyr
 • kan bruke glassutstyr for å utføre kjemiske forsøk
 • kan isolere og rense et produkt fra en reaksjonsblandning
 • kan bruke ulike metoder for å bestemme et stoffs renhet
 • kan tolke spektroskopiske data for strukturoppklaring
 • kan strukturbestemme enkle organiske forbindelser utfra spektroskopiske data
 • kan skrive laboratoriejournal

 Kompetanse

 • kan behandle kjemikalier i henhold til HMS-regelverket
 • kan følge en eksperimentell beskrivelse og kan utføre en enkel organisk syntese
 • har bred kompetanse innen separasjonsteknikker samt kvalitative og kvantitative kjemiske analysemetoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil hovedsakelig være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 20 t

Seminar: 20 t

Laboratorieøvinger: 64 t (8 * 8 dager)


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022 09:00 4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
Godkjent laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltagelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav:

 • godkjent sikkerhetsopplæring
 • godkjent laboratoriekurs
 • aktiv deltagelse på 80% av seminar.

Studenter kan bruke godkjente arbeidskrav 1 og 2 fra tidligere år. Dette gjelder ikke arbeidskrav 3, som må fullføres i det aktuelle semesteret.


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet