høst 2022
KVE-3112 Fakta og fiksjon - å studere ideologiske og polemiske tekster - 10 stp

Sist endret: 14.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad for studenter som velger å skrive en mastergradsoppgave om litteratur, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning

Opptakskravet til master i kvensk og finsk er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12-16

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-2110 prosjektarbeid i kvensk kultur, KVE-3110 Narrasjonsteori, KVE-3111 Fordypning i kvensk litteratur

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Studiet gir ferdigheter i å lese og analysere skjønnlitteratur, fagprosa og avistekster m.m. i lys av resepsjonsteoretiske og kulturanalytiske teorier. Sosiologi, semantikk og lingvistikk anvendes som hjelpedisipliner. Studenten studerer eldre og nyere tekster med sterke ideologiske og polemiske elementer i forhold til deres sosial- og kulturhistoriske kontekst og intensjon. Tekstenes funksjon i samfunnet og presentasjon av etniske minoriteter står i fokus.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    kjennskap til at skjønnlitteratur har ulike funksjoner i samfunnet

•    kunnskap om litteraturens rolle i både fremmedgjøring og synliggjøring av identitet av etniske     minoriteter

•    kunnskap om bruk av ideologiske og polemiske elementer i litteratur

Ferdigheter

Du kan:

•    skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon

•    analysere litterære tekster med fokus på den ideologiske og polemiske tematikken

•    se både eldre tekster og samtidslitteratur som samfunnsmessige og ideologiske aktører

•    tolke tekstens ulike funksjoner ved hjelp av relevante teorier

•    plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller høstsemesteret omtrent annethvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med emneansvarlig i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 21.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 28.11.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

  • En individuell oppgave på ca. 8-10 sider som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Oppgaven skal leveres senest 4 uker før semesterslutt.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3112